English version
Hedda Haakestad

Hedda Haakestad

Kort om

Jeg er sosiolog med utdanning fra Blindern, der jeg leverte master om sosial ulikhet og politiske holdninger våren 2012. Forsker ved Fafo fra 2013. Fra 2016 og ut 2019 jobber jeg med doktorgradsprosjektet "Byggfag fra profesjon til prekariat?", der jeg skal studere håndverksfag som kunnskapsyrker under press. Hovedbildet i norsk forskning var lenge at de fleste grupper vinner på arbeidsinnvandring og mer fleksibilitet, og at den norske arbeidslivsmodellen er robust og tilpasningsdyktig i møte med globalisering. Spørsmålet er om det er hold i slike konklusjoner, eller om kombinasjonen internasjonal konkurranse og svak regulering fører til oppsmuldring av fagmiljø, og framveksten av en løsarbeiderklasse etter mønster av andre, mindre egalitære samfunn. Datagrunnlaget for prosjektet er en kombinasjon av intervjuer med folk i bransjen, og statistikk fra administrative registre.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sakslind, Rune; Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger; Haakestad, Hedda (2019). Middelklassekulturen i Norge. En komparativ sosiologisk studie. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Haakestad, Hedda (2019). Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.
https://www.idunn.no/tfs/2019/01/kall_eller_loenns...

Flemmen, Magne; Haakestad, Hedda (2018). Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies . Vol. 20.

Haakestad, Hedda; Friberg, Jon Horgen (2017). Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy: an international journal . Vol. 41.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/014383...

Friberg, Jon Horgen; Haakestad, Hedda (2015). Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier : norsk byggenæring i en brytningstid. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 32.

Haakestad, Hedda (2012). ”Et snevert perspektiv på unges makt” – kommentarer til ungdommens maktutredning. Tidsskrift for ungdomsforskning .
https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforsknin...

Haakestad, Hedda (2009). Gamle likestillingsmyter i "Nye seksualiteter". En kritikk av Willy Pedersens seksualitetsforskning. Sosiologisk Årbok .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig