English version
Torill Margaret Sæterstrand

Torill Margaret Sæterstrand

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Psykisk helsearbeid   Kommunehelsetjenester   Hjemmesykepleie

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Nylén-Eriksen, Mats; Lara Cabrera, Mariela Loreto; Grov, Ellen Karine; Skarsvaag, Hanne; Lie, Irene; Dahl-Michelsen, Tone; Sæterstrand, Torill Margaret; Mandahl, Arthur; Hafstad, Hege; Lersveen, Mona Breding; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Fighting the waves; Covid-19 family life interference in a neurodevelopmental disorder-caregiver population. BMC Health Services Research . Vol. 22.

Sæterstrand, Torill Margaret; Blomberg, Karin; Finstad, Ann-Kristin; Sheikoleslami, Rohangez; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag (2021). Caring, Learning and Learning Environment in the Early Stage of the Pandemic. "I want to become a nurse to contribute to society!" Nursing students experiences 3 months into a pandemic-views on study situation and thoughts on a future in nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS) . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2827165

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Sæterstrand, Torill Margaret (2020). Organisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboende. Geriatrisk sykepleie .

Sæterstrand, Torill Margaret; Rudolfsson, Gudrun (2019). Using a Reflective Attitude when Meeting Older Chronically Ill Patients Care Needs in Home Care Nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS) . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2658850

Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill Margaret (2017). The meaning of Heakthy Life Period of Older People after serious Illness: A Regional study of foir Patisipants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway. 5 s. Journal of Community and Public Health Nursing. Vol. 3.

Sæterstrand, Torill Margaret; Minde, Gunn Tove (2017). The Meaning of Healthy Life Period for Older People after Serious Illness: A Regional Study of Four Participants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway. 5 s. Journal of Community and Public Health Nursing.

Holm, Solrun; Mathisen, Terje Andreas; Sæterstrand, Torill Margaret; Brinchmann, Berit Støre (2017). Allocation of home care services by municipalities in Norway: a document analysis. BMC Health Services Research . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2456417

Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Donovan, Ruth Marie Stensland; Sæterstrand, Torill Margaret (2016). Sykepleie - en uforløst ressurs i psykisk helsearbeid. Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde (Red.). Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 8. s. 139-156. Gyldendal Akademisk.

Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; McClusky, Leon Mendel (2016). The challenges of primary health care nurse leaders in the wake of New Health Care Reform in Norway. 8 s. BMC Nursing . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2423406

Sæterstrand, Torill Margaret; Holm, Solrun (2016). Sykepleie til eldre med psykiske lidelser som bor hjemme. Geriatrisk sykepleie .
http://hdl.handle.net/11250/2407715

Sæterstrand, Torill; Holm, Solrun; Brinchmann, Berit Støre (2015). Hjemmesykepleiepraksis. Hvordan ny organisering av helsetjenesten påvirker sykepleiepraksis. Klinisk Sygepleje . Vol. 29.

Sæterstrand, Torill; Holm, Solrun (2014). Mental Health Workers Play Different Roles in the District Mental Health Service. Journal of Psychology Research . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/277229

Sæterstrand, Torill; Drageset, Jorunn (2013). Eldre med kreft som bor hjemme. Geriatrisk sykepleie . Vol. 2.
https://www.nsf.no/Content/1318944/Kreft%20hos%20e...

Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill (2013). What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway. International Journal of Circumpolar Health . Vol. 72.
http://hdl.handle.net/11250/277226

Sæterstrand, Torill Margaret; Møllersen, Aase (2010). Sykepleiernes erfaringer med brukerveiledning i psykiatriske dagsentra. Vård i Norden . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/11250/277325

Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer (2010). Kompetanse i tiltakskjeden - avdelingslederes erfaringer om utskrivninger av eldre pasienter fra sykehus. Vård i Norden . Vol. 30.
http://www.artikel.nu/Bob/GetBob.aspx?bobID=3332

Sæterstrand, Torill Margaret (2009). Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie. Klinisk Sygepleje . Vol. 23.

Sæterstrand, Torill Margaret (2009). Helsefremming i praksis på brukerskolen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid .

Sæterstrand, Torill Margaret (2007). Forskningsetiske betraktninger rundt kvalitativt fokusgruppe intervju med sårbare personer. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter / red. Nils Gilje, Stig Ingebrigtsen. faglig_bok_institusjon. s. 17-

Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret (2007). Sykehjemmets rolle i fremtidens helsevesen. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 127.

Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret (2007). Sykehjem i endring. Vård i Norden . Vol. 27.

Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann (2007). Omstilling i eldreomsorgen, en krevende prosess. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 5.
http://www.hibo.no/helseforskning

Sæterstrand, Torill (2006). Clinical teaching in the field of district psychiatry. Vård i Norden . Vol. 26.

Sæterstrand, Torill Margaret (2006). Clinical teaching in the field of district psychiatry. Vård i Norden . Vol. 26.

Sæterstrand, Torill Margaret (2004). Interaction and user participation in the field of districtpsychiatry. Vård i Norden .

Sæterstrand, Torill Margaret (2004). Interaction and user participation in the field of district psychiatry. Vård i Norden . Vol. 24.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig