Norwegian version
Karsten Brynildsrud

Karsten Brynildsrud

Fields of study

Academic disciplines

Public law

Scientific publications

Brynildsrud, Karsten (2016). Trenger vi et biologisk prinsipp i barnevernloven? : noen betraktninger i kjølvannet av NOU 2012: 5 og Prop. 106 L (2012–2013). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål . Vol. 14.

Brynildsrud, Karsten (2009). Utviklingshemmedes rett til helsehjelp. Utviklingshemning og habilitering : innspill til habiliteringsprosessen. faglig_bok_forlag. p. 161-179. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete