Norwegian version
Kirsten Palm

Kirsten Palm

Fields of study

Subject areas

Classroom research   Norwegian as second language   Mother tongue didactics

Scientific publications

Olsen, Sissel Tove; Becher, Aslaug Andreassen; Bergflødt, Sigurd; Hammer, Aina; Paaske, Nanna; Palm, Kirsten; Steinsvik, Brit (2021). Teacher Well-Being and Teacher Professional Development. Murphy, Timothy R. N; Mannix-McNamara, Patricia (Ed.). International Perspectives on Teacher Well-Being and Diversity. Chapter 5. p. 87-118. Springer.

Palm, Kirsten (2021). Flerspråklighet som ressurs for de yngste elevene i barneskolen - pedagogisk transspråking i norskfaget. Jølle, Lennart; Larsen, Ann Sylvi; Otnes, Hildegunn; Aa, Leiv Inge (Ed.). Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. kapittel 2. p. 46-65. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215050997-2021-04

Flognfeldt, Mona Evelyn; Michaelsen, Eva; Palm, Kirsten (2019). What pedagogical questions are raised in reforming early literacy instruction? Exploring the tension between government expectations and broader child development beliefs in Norway. Perspectives on Educational practice around the world. 11. p. 77-83. Bloomsbury Academic.

Palm, Kirsten (2018). Enspråklig begynneropplæring i flerspråklige klasserom? Om lese- og skriveopplæringen i første klasse. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 5. p. 115-137. Universitetsforlaget.

Palm, Kirsten; Becher, Aslaug Andreassen; Michaelsen, Eva (2018). Den viktige begynneropplæringen. Aktuelle fagområder og kritiske perspektiver. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 1. p. 13-31. Universitetsforlaget.

Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (2018). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming. ISBN: 9788215030012. 304 p. Universitetsforlaget.

Palm, Kirsten; Ryen, Else (2018). Kartlegging for tilrettelegging. Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (Ed.). Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. kapittel 11. p. 219-236. Fagbokforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. p. 99-118. Novus Forlag.

Randen, Gunhild Tveit; Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Palm, Kirsten (2015). Refleksjoner om flerspråklighet og språklig mangfold i lærerutdanningen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 4. p. 65-94. Oplandske Bokforlag.

Tonne, Ingebjørg; Palm, Kirsten (2015). Andrespråksdidaktisk forskning– en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/49822

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 5. p. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Palm, Kirsten; Ryen, Else (2014). Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring for skolen. 17 p. Acta Didactica Norge . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/2441

Palm, Kirsten (2014). Flerspråklige elever og tilpasset opplæring. Bunting, Mette (Ed.). Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. kapittel 9. p. 183-200. Cappelen Damm Akademisk.

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2013). Early Years Literacy Program - en modell for grunnleggende lese-og skriveopplæring i flerspråklige klasserom?. Norsklæreren . Vol. 2013.
http://hdl.handle.net/10642/1934

Palm, Kirsten; Ryen, Else (2011). Kartlegging av ferdigheter på andrespråket. Smidt, Jon; Tønnesen, Elise Seip; Aamotsbakken, Bente (Ed.). Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. kapittel. p. 255-272. Tapir Akademisk Forlag.

Palm, Kirsten (2008). Språklige minoritetselever og fagundervisningen i grunnskolen: overgangen fra hverdagsspråk til fagspråk hos elever integrert i ordinær undervisning. Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturell opplæring. p. 196-210. Universitetsforlaget.
http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogik...

Palm, Kirsten (2006). Å lære på andre språket - klasserommets praksisformer og minoritetselevens opplæringsbehov. NOA - Norsk som andrespråk .

Lindquist, Hein; Palm, Kirsten (2006). Minoriteter i majoritetsskole Kartlegging, enkeltvedtak organisering. FoU i praksis 2004 : profesjonsrettet FoU i lærerutdanning. faglig_bok_institusjon. p. 303-311.
http://www.alt.hist.no/fou2004/fouipraksis2004.pdf

Palm, Kirsten; Lindquist, Hein (2006). Organiseringen av opplæringen for språklige minoriteter i grunnskolen tiltak og begrunnelser. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning . Vol. 7.

Palm, Kirsten (1998). Argumenterende skriving på norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete