English version

Blikk for barnehager

Barnehagesektoren preges av omfattende omorganiseringsprosesser, nye krav og nytt rammeverk. Denne typen strukturelle endringer skaper nye vilkår og utfordringer for barnehagers daglige virksomhet. Forskningsgruppen Blikk for Barnehager forsker på viktige utfordringer for barnehagene i en brytningstid for sektoren.

Forskningsgruppen ble etablert i 2017, etter at gruppemedlemmene gjennom flere år har samarbeidet om forskning på barnehagefeltet, senest i FINNUT-prosjektet Blikk for Barn, finansiert av Norges forskningsråd. Resultatene fra Blikk for Barn viser at sektoren står overfor utfordringer når det gjelder tilbudet til de yngste barnehagebarna. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med mer kunnskap om institusjonalisert barndom for barn under tre år.

Forskningsgruppen Blikk for Barnehager tar utgangspunkt i disse resultatene for videre forskning som kan bidra til utvikling av gode pedagogiske tilbud for barn under tre år i barnehager. Vi vil særlig legge vekt på barns muligheter til opplevelse av tilhørighet, fellesskap og identitet. Prosjektet vil videre ha et særlig fokus på møter gjennom sammenstilling av kunstnerisk form og estetisk innhold i barnehager. Vi vil bidra til å utvikle forskningsfeltet både når det gjelder kunnskaper om praksiser i barnehager og metodologiske tilnærminger til undersøkelser av barnehagetilbudet for de yngste barnehagebarna.

Forskergruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...

    

  • Mer om forskningsgruppen

   I prosjektet Blikk for Barn som ble avsluttet i 2017 har vi tilstrebet å skaffe forskningsbasert kunnskap om barns erfaringer, læringsprosesser og situasjon i ulike barnehager. I Blikk for Barnehager har vi utvidet forskningsfokuset og retter blikket mot barnehagesektoren, med særlig vekt på innhold i barnehagen, profesjonen, og brudd og sammenhenger mellom yrkesutøvelse og utdanning. Dette har fått konsekvenser for valg av forskningsmetodologier.

   Blikk for Barnehager er et tverrfaglig forskerfellesskap med forankring i etnografiske og kunstbaserte forskningsmetodologier hvor målet er å søke nyansert kunnskap om ulike aspekter ved barnehagelivet gjennom feltarbeid, observasjoner, samtaler og estetiske forskningsstrategier. Utforsking av ulike metoder og utvikling av en bred teoretisk plattform som utgangspunkt for forståelse av barnehagers hverdagsliv, er et viktig siktemål. Nærhet til, respekt for, og kontinuerlig dialog med praksisfeltet er et viktig premiss.

   Metodekompleksitet og kombinasjon av ulike metoder er viktig når en skal søke å identifisere og reflektere over sentrale spørsmål relatert til små barns dagligliv i barnehagen. Videreutvikling av relevante forskningsmetoder, metodeeksplorering og metodekritikk vil være viktige siktemål i det videre arbeidet.

   Siden forskningsgruppen representerer ulike faglige ståsteder, primært innen pedagogikk og kunst- og kulturfag, vil dialog på tvers av ulike fagposisjoner stå sentralt. Intensjonen er at vi gjennom flere metodiske tilnærminger kan få et nyansert og rikholdig forskningsmateriale der flere aktørers perspektiver belyses (fra barn, foreldre, studenter, barnehagelærere og lærere i banehagelærerutdanningen sine ståsteder).

   Konkret vil vi anvende følgende metoder:

   Observasjon ; både strukturerte og åpne/etnografisk inspirerte observasjonsmetoder. Observasjonene vil baseres på feltarbeid over noe tid. Det vil kunne være aktuelt å videreutvikle våre erfaringer med «veiviser-barn», dvs. at vi observerer hvilke aktiviteter, artefakter og relasjoner et barn kommer i kontakt med i løpet av en gitt periode.

   Estetisk forskning ; i gruppen er vi også representert med utøvende kunstnere som gjennom sin kunstneriske praksis studerer kunstnerisk form og estetisk innhold i utdanning og i barnehagens hverdagsliv. Forskning på estetisk læring handler om den utøvende delen av den estetiske prosessen som levd erfaring. Samhandling med barn gir oss førstehånds indikasjoner om barns estetiske prosesser og kunstneriske møter. Metoden er inspirert av Arts-based research og artistic research utviklet i prosjektet Blikk for Barn, og vil bli videreutviklet i dette prosjektet.

   Fokussamtaler ; vil bli benyttet for å undersøke hvordan det arbeides med ulike aspekter ved barnehagelivet for barn under tre år. Fokussamtaler vil kunne kompletteres med mobile metoder, som «walking-along»-intervjuer, hvor informanter forteller om erfaringer fra praksis, mens informant og forsker vandrer sammen i forskningsfeltet.

   Dokumentanalyser/kulturanalyser av sentrale styringsdokumenter/fagplaner vil være en aktuell metode. I tillegg vil det bli gjennomført videre analyser av videomateriell og annen data generert gjennom prosjektet Blikk for barn.

   Surveys ; rettet mot ulike informantgrupper for å undersøke holdninger og erfaringer både til praksis og utdanning. Målgrupper vil kunne være barnehagelærere, eiere og utdannere/studenter.

   Forskningsområder

   • Ideologi og politikk – nye utfordringer for sektoren
   • Barnehagelærerutdanning – vektlegging av kunnskaper om barn under tre år (pedagogikk – estetikk)
   • Barnehagelærerprofesjonen – erfaringer, synspunkter og refleksjoner
   • Barnehager som institusjon – kvalitet i tilbudet
   • Barns hverdagsliv – deltakelse, tilhørighet og felleskap i ulike hverdagssituasjoner
   • Samtidig kunst for de yngste
   • Estetisk innhold i tilbudet for de yngste barnehagebarna – muligheter og utfordringer
  • Forskningsprosjekter

   Forskergruppens arbeid bygger på en rekke forskningsprosjekter som medlemmene har utført: