English version

Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk

Denne forskningsgruppen studerer samarbeid, samspill og brytninger mellom forskning, politikk og praksis i utdanningssektoren. Det offisielle navnet til gruppen er Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE).

Medlemmer
41
Prosjekter
11

TEPEE er organisert som en inter-institusjonell forskningsgruppe mellom OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Gruppen tilhører Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, og ved USN er gruppen forankret hos Institutt for pedagogikk.

Vi studerer samarbeid, samspill og brytninger mellom ulike aktører og nivåer i utdanningssektoren. Utvikling av lærerprofesjon og lærerutdanning, i fortid, nåtid og fremtid, sett i lys av reformer og styringssignaler i utdanningssektoren er et av våre sentrale forskningsområder.

Forskningsgruppen har en egen blogg (uni.oslomet.no)

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...

Tine Sophie Prøitz (usn.no) fra USN er gruppens andre leder.

 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Vi retter et spesielt fokus på kunnskapsgrunnlaget for lærerprofesjonen, utdanningspolitikk og styring i utdanningsfeltet, med vekt på sammenheng og diskontinuitet mellom de ulike kunnskapsgrunnlagene. Utdanningsforskning kan ses både som styringsvitenskap og profesjonsvitenskap. Vi er opptatt av spenningen mellom disse perspektivene fordi det belyser samspillet og brytninger mellom ulike nivåer og aktører i utdanningssektoren, historisk og i dag.

   Vi tar både et lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt perspektiv i forskningen.

   TEPEE er en tverrfaglig forskningsgruppe som består av til enhver tid aktive forskere og stipendiater med forskningsprosjekter forankret i gruppens hovedfokus.

  • Prosjekter

   Pågående prosjekter:

   • ProAct undersøker hvordan skoleledere og lærere i videregående opplæring jobber sammen med en rekke aktører i og utenfor skolen for å beholde elevene i utdanningsløpet.
   • Offentlig ph.d. for lærere. Finansiert av Utdanningsforbundet. I dette prosjektet skal vi gjennomføre en kartlegging av Offentlig sektor ph.d.-ordningen for lærere, ledere og rådgivere e.l. høsten 2020. Vi har to målsetninger med dette prosjektet: 1) Å få økt kunnskap om læreres og lederes erfaring med Offentlig ph.d.-ordningen og på hvilke måter prosjektene bidrar til kompetansebygging i skolesektoren, og 2) Å utlede noen implikasjoner med hensyn til hvordan ordningen kan styrkes. Det blir dermed et viktig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av ordningen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Sølvi Mausethagen, Tine S. Prøitz, Tiril S. Finnanger, Christine Rendahl Stenersen.
   • Renewed perspectives on research use in education (REPOSE), 2020-2024. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet.I dette prosjektet søker vi å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av 'pedagogisk forskning' fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Tine S. Prøitz, Petter Aasen, Steinar Bøyum, Fredrik Thue, Jens-Christian Smeby, Hege Hermansen, Guri Skedsmo. 
   • Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education (ProAct), 2020-2024. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. Prosjektet har som mål å identifisere lovende praksis for å beholde elever i videregående skole, ved å finne frem til (1) kjennetegn ved institusjonelt arbeid i og på tvers nivåer, institusjoner og profesjoner der skoler lykkes, og dermed også (2) forhold som mest sannsynligvis vil øke gjennomføringen. Prosjektleder: Guri Skedmo. Delprosjektleder: Sølvi Mausethagen.
   • Evaluering av kompetansemodell: desentralisert ordning for skole og yrkesopplæring, og oppfølgingsordning i skolen (EVAKOMP), 2019-2025. Det overordnede formålet med evalueringen er å gi kunnskap om styrker og svakheter ved praktiseringen av disse tre ordningene. Et viktig mål på tvers av ordningene er å identifisere suksessfaktorer som styrker det langsiktige kvalitetsutviklingsarbeidet hos skoler og skoleeiere. Sentrale forskningsspørsmål knytter seg til forholdet mellom nasjonalt og regionalt nivå, fylkesmannens og fylkeskommunens rolle i tilrettelegging og oppfølging av ordningene, lokal forankring og involvering i kompetanseutviklingstiltakene, de ulike samarbeidspartnernes roller og strukturelle trekk ved kommunene som kan påvirke iverksettingen av ordningene. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Hege Hermansen og Sølvi Mausethagen.
   • IMat - Inclusive mathematics teaching: Understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment, 2019-2023. Vi studerer hvordan matematikkundervisningen kan gjøres mer inkluderende ved blant annet å undersøke hvordan undervisningen i matematikk organiseres og utvikles i kommuner og på skoler, og virkningen av ulike strategier for elevenes læring og utvikling. Finansiert av Forskningsrådet gjennom FINNUT-programmet. Delprosjektleder: Sølvi Mausethagen, OsloMet. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Cecilie Dalland, Hege Knudsmoen.
   • Utbildning, lärande, forskning – en evalueringsstudie (ULF), 2018-2022. Finansiert av Gøteborgs universitet på vegne av samordningsgruppene for det svenske regjeringsoppdraget Utbildning, Lärande, Forskning. En evalueringsstudie av en forsøksvirksomhet med hensikt å bidra til å forsterke det vitenskapelige grunnlaget for lærer- og førskolelærerutdanningene og skolevesenets virksomhet i Sverige. Prosjektleder: Tine S. Prøitz, Universitetet i Sør-Øst-Norge. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Petter Aasen, Kristin Barstad, Hilde Afdal, Maiken Risan, Sølvi Mausethagen.

   Avsluttede prosjekter:

   • LOaPP - Læringsutbytte i politikk og praksis (usn.no), 2016 – 2019. Vi studerer hvorvidt og hvordan en forsterket orientering mot læringsutbytte i norsk utdanningspolitikk kan observeres i skolens, skolelederes og læreres praksiser. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. Prosjektleder: Tine S. Prøitz, Universitetet i Sør-Øst Norge. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Christina Mølstad, Magnus Hontvedt, Alessandra Dieude, Christine Stenersen, Marte Semb, Pernille Berg.
   • Menn i grunnskolelærerutdanningene 1-7, våren 2019. Målet med dette prosjektet er å kartlegge forskning om årsaker til den manglende kjønnsbalansen blant lærere i grunnskolen med vekt på 1-7, og få økt kunnskap om hvilke tiltaksområder og tiltak som kan ha effekt på rekrutteringen. Finansiert av Kunnskapsdepartementet. Prosjektleder: Runa B. Myklebust. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Maiken Risan, Hilde Afdal, Sølvi Mausethagen.
   • PraDa – Practices of data use in municipalities and schools 2014-2018. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. PraDa-prosjektet undersøkte hvordan data om elevenes resultater fra nasjonale prøver og karakterer brukes av kommuner og skoler. I løpet av det siste tiåret har norske kommuner, skoleledere og lærere fått tilgang til mer data om elevprestasjoner. Prosjektet har bidratt til mer kunnskap om hvordan dette har påvirket veiledning av den enkelte elev, skoleledelse og skoleadministrasjon. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Tine S. Prøitz, Guri Skedsmo, Silje Gloppen.
   • Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd, våren 2018. Finansiert av Utdanningsforbundet. En evalueringsstudie av Lærerprofesjonens etiske råd. Formålet med rådet er å støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren, samt bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Lars Erik Larsen.
   • Regeletterlevelse i grunnopplæringen (opplaringslovutvalget.no), høsten 2019. Finansiert av Kunnskapsdepartementet. Formålet med dette prosjektet var å få økt kunnskap om regelverksetterlevelse i norske fylkeskommuner, kommuner og skoler, og å utlede noen anbefalinger for hvordan kompetanse og arbeid med regelverket kan styrkes i skoler, fylker/kommuner og lærerutdanning. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Galina Shavard, Marte Lorentzen, Hege Knudsmoen, Steinar Bøyum.
  • Ph.d.-prosjekter

   • Alessandra Dieudè: Subsidized private schools and public schools in Norway: a comparative study of the interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies.
   • Christine Rendahl Stenersen: Skolekultur - I lys av en styringslogikk kjennetegnet av fokus på resultater og læringsutbytte: En kvalitativ undersøkelse av forholdet mellom utdanningspolitiske dokumenter, skolekultur og elevenes skoleliv.
   • Galina Shavard: Teachers’ profession reasoning in collaborative settings 
   • Ana Lucia Lennert da Silva: The OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) and the teaching profession in Brazil and Norway.
   • Julie Lysberg: Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen.