English version

Livskvalitet i barnehagen

Forskningen legger vekt på barn i natur og aktivitet på utelekeplassen. Vi forsker på egen undervisning i barnehagelærerutdanningen og for å utvikle studentinvolvering og studentaktive undervisningsformer.

Forskningsinteressene i gruppa omfatter utdanning for en bærekraftig framtid, utdanning i et mangfoldperspektiv, og arbeid med literacy (scientific literacy, physical literacy og food literacy). Vi arbeider både med kvalitative og kvantitative studier.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Prosjekter

  Barn i by – Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk 

  Hvordan kan barnehagebarn i byene få tilstrekkelige muligheter for bevegelses- og naturopplevelser når det stadig bygges tettere? Målet med antologien «Barn i by» er å synliggjøre for barnehagelærerstudenter, barnehagepersonell og utdannere hvordan by og byrom kan tas i bruk i fagområdene ‘Natur, miljø og teknologi’, ‘Kropp, bevegelse, mat og helse’ og ‘Kunst, kultur og kreativitet’». Antologien kom ut på Universitetsforlaget i 2021.

  Les mer om prosjektet Barn i by - Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk (universitetsforlaget.no).

  SciTalk - Natural Science in Everyday Conversations in Preservice Teacher’s Education

  Prosjektet ble avsluttet i februar 2022. SciTalk er et Erasmus+ prosjekt (2018-2021). Prosjektgruppa har fokus på samtaler om naturfag og naturfenomener i uformelle situasjoner og hverdagssamtaler i barnehage og småskole. I prosjektet utarbeider vi en læringsressurs og et metodisk rammeverk. SciTalk har lærerutdannere og lærerstudenter som målgruppe.

  Partnere: HVL, Stord, ved Sissel Margrethe Høisæter (prosjektleder). OsloMet, Philipps Universität, Marburg i Tyskland og HZ (Hogeschool Zeeland) University of applied Sciences, Vlissingen i Nederland, samt deltakere fra barnehager (Espira- parken og Bråtveit barnehage)

  Prosjektets nettside oppsummerer prosjektets resultater og er et metodisk verktøy for studenter, lærerutdannere og alle som er interessert i naturfag og samtaler i barnehagen. 

  Les mer om prosjektet SciTalk. Natural Science Talk in Teacher Educations (hvl.no).

  UCOILD  - Collaboration Online International Learning 

  UCOLID er et Erasmus + prosjekt (2021 – 2024). Overordnet mål for prosjektet er å møte behovet for å styrke interkulturelle og digitale kompetanser i barnehagehage profesjonen gjennom å utvikle en innovativ didaktisk digital nettbasert samarbeidsplattform - COIL (Collaboration Online International Learning) – som verktøy for undervisning. Verktøyet kan bidra til å realisere og fasilitere COIL prosjekter på måter som skal være studentsentrert, eksperimentelle, inklusive og refleksive, og derved framskaffe det best mulige virtuelle læringsmiljøet for å støtte interkulturell og digital kompetanse.
  Partnere: University College Copenhagen (UCC) leading the project, Oslo Metropolitan University, Amsterdam University of Applied Sciences and Mondragon University  

  Høst 2022: Implementering av den første COILen mellom University College Copenhagen og OsloMet.    
  Faglig akademisk tema er Circus – a space for sharing body culture and play.
  Project group UCC and OsloMet: 

  • UCC: Eva Rose Rechnagel and Anette Bruun 
  • OsloMet: Kari Bratland, Heid Osnes, Anikke Hagen and Therese Engen

  Barnehagelærerutdanningens uteundervisning og studentenes naturtilknytning. 

  I Rammeplanen for barnehager står det blant annet at: Barnehagen skal bidra til at barn får naturopplevelser og opplever tilhørighet til naturen. Bærekraftig utvikling er en del av barnehagens verdigrunnlag (Kunnskapsdepartementet, 2017). For å fullføre dette samfunnsoppdraget er det viktig at de som jobber i barnehager har nok kunnskap og er bevisst sine egne holdninger til natur. I dette prosjektet spør vi blant annet: «Hvordan kan undervisningen gjøre barnehagelærerstudentene bevisst på egen tilknytning til natur?» 

  Ideen til prosjektet er utviklet i samarbeid med skogskolen ved John Moores University i Liverpool, England.

  Les mer om prosjektet Barnehagelærerutdanningens uteundervisning og studentenes naturtilknytning (cristin.no).

 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   Via SciTalk prosjektet:

   • Høgskulen på vestlandet
   • Philipps Universität, Marburg i Tyskland 
   • HZ (Hogeschool Zeeland) University of applied Sciences, Vlissingen i Nederland
   • Barnehagetilbudet Espira- parken (Oslo)
   • Bråtveit barnehage (Stord)

   Via UCOIL prosjektet:

   • University College Copenhagen (UCC)
   • Amsterdam University of Applied Sciences and Mondragon University  

   Via prosjektet Barnehagelærerutdanningens uteundervisning og studentenes naturtilknytning:
   John Moores University, Liverpool