English version

Medieentreprenørskap, -innovasjon og -design (MEID)

Gruppen er opptatt av gründervirksomhet og nyskapning i et medielandskap preget av raske endringer i teknologi, aktører, markeder og i brukeres medievaner.

Medielandskapet og kommunikasjonsfeltet er i rask endring i takt med teknologiinnovasjon, nye medieaktører og markeder, endrete profesjonsroller og medievaner hos brukerne.

Teoretisk trekker gruppas medlemmer i varierende grad på medieperspektiver knyttet til dagsorden, medierammer, billedteori og visuell kommunikasjon, brukernytte, teknologidiffusjon, viral markedsføring, nettverk og kultiveringsteori. Metodisk brukes både kvantitative teknikker (datasett, spørreundersøkelser, trendanalyse) og kvalitative teknikker (innholdsanalyse, intervjuer, observasjon).

Forskningsgruppa er et nasjonalt kraftsenter innen medieentreprenørskap og –innovasjon, noe den viste gjennom antologien Entreprenørskap og ledelse i media (Vaagan & Barland). Neste steg er å styrke internasjonaliseringen, sikre EU-finansiering, styrke publiseringen og medlemmenes kompetanse.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Pågående forskningsprosjekter

   Helsekommunikasjon: MEID samarbeider med Fakultet for helsefag i FRIPRO-søknaden RiskRedDiaApp til NFR i april 2018 om diabetes 2, der MEID har ansvaret for WP1 som er en informasjonskampanje. Søknaden fikk god omtale i desember 2018 og vi søker igjen i april 2019. Knyttet til dette er opprettelsen i 2019 av en ny arbeidsgruppe TWG 6: Health, Environment and Communication i NordMedia konferanseserien, ledet av R.W. Vaagan. MEID arbeider også med deltakelse på IAMCR-konferansen i Madrid i juli 2019 og en Horizon2020-søknad sommeren 2019 innen helsekommunikasjon i samarbeid med finske, spanske og italienske partnere.

   Den 22. februar 2019 forsvarte MEID-medlem Dr. Anna Sendra Toset sin doktoravhandling ved University Rovira i Virgil, Tarragona, Spania. Avhandlingens tittel er "Health Communication Processes in Social Media: Towards Transformative Intervention on the Information About Chronic Pain".

   Øst-Europa/Balkan: MEID har i 2017-18 vært invitert til konferanser i Polen og Bulgaria for å forelese om MEID, innovasjon og entreprenørskap innen høyere utdanning, og har publisert artikler om dette i bulgarske og polske fagtidsskrifter. MEID er videre aktiv i flere Balkan-prosjekter, bl.a. et om interkulturell kommunikasjon med Sarajevo universitet, og et annet om anti-korrupsjonsarbeid og mediehåndtering i Bosnia-Hercegovina i samarbeid med norske og bosniske myndigheter. Sistnevnte er flerårig og planen er å utvide dette til andre Balkan-land.

   Populistisk online retorikk: På den 25. IAICS konferansen i juli 2019 i Tsjekkia legger MEID-medlemmer frem en artikkel om det elektroniske manifestet til terroristen Behring Breivik og betydningen av dette for fremveksten av høyreorientert populistisk retorikk i Europa.

   Kunstig intelligens, dataspill: MEID har deltatt på konferanseserien Cyberspace ved Masaryk University i Brno, Tsjekkia flere ganger, sist i desember 2018 med en artikkel om dataspill, kunstig intelligens og spillavhengighet som er under utvikling.  

   Nordisk master i fotojournalistikk: Flere MEID-medlemmer deltar i utviklingen av en nordisk master i fotojournalistikk i samarbeid med fotojournalistutdanningene ved Danmarks Medie- og journalisthøjskole i Aarhus og det svenske Mittniversitetet i Sundsvall.

   Høgskolelektor og MEID-medlem Jon Peter Evensen var medforfatter i artikkelen "Crisis, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back", Nordicom Review 2017 (se publikasjoner) og han sto også for store deler av rapporten Fotojurnalistika (2017) utgitt av EUs og Europarådets Programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus.

  • Avsluttede forskningsprosjekter

   European Media Cloud Campus (EMCC): Det viktigste internasjonale FoU-prosjektet ved MEID til nå har vært EU/IP-prosjektet Youth on the Move 2011-2014 og fortsettelsen Erasmus+ prosjektet European Media Cloud Campus (EMCC) 2015-17. Sistnevnte involverte samarbeid mellom medieutdanninger i Tyskland, Nederland, Danmark, Tyrkia og Norge. Innen EMCC ble det gjennomført 20 workshops 2015-17 i de ulike land (hvorav fire ved OsloMet) der studenter og lærere utviklet et innovativt miljø for kreativ innholdsproduksjon på tvers av språk- og kulturgrenser. 

  • Forskning i utdanningene

   Entreprenørskap og nyskaping i all vår undervisning

   MEID springer ut av MoK3000 Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, igangsatt fra 2011 på grunnstudiet i Medier og kommunikasjon. Alle medlemmene i gruppa har i sin undervisning innslag av entreprenørskap og innovasjon, enten dette er i mediefag, journalistikk, foto, video og film, tekst og digitale fortellinger, teori og praksis i informasjon og kommunikasjon, online magasiner, e-læring eller visuell kommunikasjon.

   Hva mener vi med entreprenørskap og innovasjon?

   I vår undervisning omfatter entreprenørskap og innovasjon bl.a. oppstart av studentbedrift, samarbeid om praksisordninger med innovative mentorer i arbeidslivet, endringsprosesser, teknologiutvikling, digitalisering og e-læring, mediekonvergens, endrete profesjonsroller, endrete medievaner hos brukere, økt bruk av sosiale medier, nettbrett og smarttelefoner m.m.

   Samarbeid med bransjen fører til innovasjon

   Vi samarbeider nasjonalt med Ungt Entreprenørskap samt en lang rekke eksterne prosjektmentorer, og har praktikantordninger med over 200 praksissteder innen offentlig og privat sektor i Norge. Dette har i seg selv bidratt til et sterkt innslag av entreprenørskap og innovasjon samt profesjonsorientering i studiet.

  • Publikasjoner

   Moerlie, C. and  Vaagan, R.W. (2019). “Diversity and Media in the Netherlands and Norway." In Ahmet Atay & Margaret D’Silva (Eds.) Mediated Intercultural Communication in a Digital Age, Chapter 9, 147-166, New York: Routledge (in print March 2019)

   Vaagan, R.W. and Bothner-By, A.R. (2019). “Digitizing the contact zone: Oslo Museum – Intercultural Museum (IKM) and the exhibition So typical…/Anatomy of Prejudice”, (submitted February 2019 to Museum and Society)

   Toset, A.S.; Coma, J.F. and Vaagan R.W. (2019). “Seeking, sharing and co-creating: a systematic review of the implications of applying social support theory to social media use in the field of chronic diseases” (Social Theory & Health)

   Vaagan, R.W., Sezen, T.I. and Bagheri, K. (2019). “Education and learning as game mechanics: effects of AI and gaming disorder.“ (paper in progress)

   Vaagan, R.W. (2018). “Media education at OsloMet: balancing demand, practice and internships”, Kognitywistyka i Media w Edukacji  2018 (2) 169-177.

   Sevincer, V.; Biseth, H. and Vaagan, R.W. (2018). “Faktuell: Youths as journalists in online newspapers and magazines in Norway.”  In Andersson Y, Dahlquist, Ohlsson J. (Eds.) (2018). Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives. Gøteborg: Nordicom, pp.11-19.

   Simonsen, Anne Hege and Jon Petter Evensen. (2017). "Crisis, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back", Nordicom Review 38 (2) 87-102.