English version

Universitetsskoler

Vi ønsker å studere på hvilken måte universitetsskoler kan være et utgangspunkt for samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og praksisskoler om lærerkvalifisering, felles FoU-prosjekter og kompetanseutvikling.

Medlemmer
14
Prosjekter
8
Samarbeid nasjonalt
4

Nyere forskning viser hvor viktig det er å ha faglig kobling mellom praksisskoler og lærerutdannere. Lærerutdanning skal være et gjensidig samarbeid mellom praksisskole og lærerutdanningsinstitusjon med hovedfokus på læreprofesjonenes kjerneoppgaver og samfunnsmandat om å utdanne nye lærere som kan ivareta elevenes faglige og sosiale utvikling. Det er viktig med samarbeid på flere nivå, og respekt for hverandres bidrag i samarbeidet.

Forskningsgruppen vil studere forhold som berører spenninger på og mellom utdanningens to læringsarenaer. Sentralt vil være hvordan sammenhenger mellom faglig innhold, veiledning og ulike samarbeidsformer mellom studenter og lærerutdannere på de to læringsarenaene kan bidra til større grad av koherens. 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Høsten 2018 startet OsloMet et prosjekt med pilotering av universitetsskoler. Formålet er å få erfaringer med hvordan utforme og gjennomføre et strukturert samarbeid mellom universitetsskolene og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) for å styrke kvaliteten i lærerutdanningen. Praksis, FoU, læreres kompetanseutvikling og elevers læring er fire sentrale tema for pilotene. 

   Universitetsskolene er inspirert av erfaringer fra medisinutdanning hvor de har et tett samarbeid mellom sykehus og universitet. Det skal være et felles ansvar for GFU og universitetsskolene å sikre at studentene får en gode erfaringer og opplever et godt læringsutbytte fra praksis. Det skal være konsistens mellom det studentene lærer på GFU i forkant av praksis, det studentene erfarer i praksis og den oppfølging studentene har i etterkant av praksis. En tett kopling mellom universitetsskole og GFU bidrar til å styrke studentenes læringsutbytte og forbereder lærerstudentene for sin fremtidige praksis. Det vil også være et samarbeid mellom universitetsskolene og GFU om FoU-prosjekter og kompetanseutvikling. Pilotprosjektet varer fra 2018 til 2020.

   Flere medlemmer fra forskningsgruppen Universitetsskoler deltar i denne piloten. Gruppen har ambisjoner om at dette pilotprosjektet kan bidra til både forskningsarbeid og utviklingsprosjekter.  

   Forskningsgruppen ønsker å bidra med kunnskap om hvordan OsloMet kan bidra til et mer helhetlig og integrert forhold mellom læringserfaringer i lærerutdanningsfagene på campus og læringserfaringer ved undervisning i praksis. I flere fag, f.eks. naturfag er det fokus på at en bedre forståelse av sammenhengen mellom lærerutdanning (det som skjer på universitetet) og praksis vil gi grunnlag for videreutvikling av den nye femårige lærerutdannelsen.

   Forskningsgruppen ønsker å bidra med et flerfaglig perspektiv på lærerutdanning. Det er nå utlyst stipendiat til et prosjekt (planlagt oppstart i løpet av 2019) som fokuserer på forskningsbasert undervisning i grunnopplæringen med hovedfokus på fagene naturfag og engelsk. Prosjektet skal kartlegge og videreutvikle forskningsbasert undervisning ved en eller flere av våre universitetsskoler. Det innebærer å identifisere hvordan forskningsbasert undervisning implementeres i klasserommet gjennom kvalitative etnografiske studier. Videre skal stipendiaten gjennom design-based research, og i samarbeid med lærere ved universitetsskolen, bidra til videreutvikling av undervisningen. Interesseområdene er både lærernes fagdidaktiske tilrettelegging for undervisning av elever og hvordan lærerstudenter involveres i denne profesjonelle praksis.

   Gruppen vil være opptatt av hvordan mangfoldsperspektivet kan bli en integrert del av fagdidaktikk og praksisstudier både i syklus 1 og 2 for å kvalitetssikre og styrke studentenes profesjonelle kompetanse til å fungere som lærere i en grunnskole preget av mangfold.

   Gruppens prosjekt knyttet til samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og universitetsskoler vil kreve prosesser som berører ledelse og samarbeidsformer både internt og tvers av de to læringsarenaene. Det vil genere kunnskap om ledelse og organisasjonsutvikling som sentrale premisser for en integrert relasjon.

   Forskningsgruppen ønsker å bidra til at OsloMet blir ledene innen forskningsbasert kunnskap om lærerutdanning. Gruppens arbeid vil gi kunnskap om erfaringer med lærerkvalifisering gjennom et gjensidig samarbeid med universitetsskoler.

  • Forskningsprosjekter

   Medlemmer i forskergruppen deltar i en rekke prosjekter som er i gang eller som startes i 2019.

  • Samarbeidspartnere

   • Nord Universitet 
   • Åbo Akademi


   Universitetsskoler: 

   • Hallagerbakken skole
   • Vigernes skole
   • Kjenn skole
   • Solvang skole
   • Kjelsås skole