The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)

Arkiver, biblioteker og museer (ABM, engelsk ALM) er en del av samfunnets infrastruktur for en åpen og opplyst offentlig samtale. På hvilke måter forandrer infrastrukturrollene til biblioteker, arkiver og museer seg som følge av digitalisering?

Hvordan kan institusjonene forbedre digitale ressurser gjennom brukermedvirkning? På hvilke måter kan brukermedvirkning legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale?

Prosjektet er flerfaglig og drar nytte av blant annet sosialantropologi, sosiologi og jus. Både kvalitativ og kvantitativ metode vil bli anvendt, hovedsakelig dokumentstudier, spørreundersøkelser og intervjuer. Prosjektet skal styrke kunnskapen om hvordan samfunnet kan legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale under endrede tekniske betingelser.

Besøk prosjektets blogg.