English version

Barns rettssikkerhet i saker om omsorgsovertakelse – en sammenligningsstudie mellom Norge og England

Ph.d.-prosjektet er et komparativt studie av hvordan barnevernsbarns rettssikkerhet blir ivaretatt i saker om omsorgsovertagelser, med fokus på fremgangsmåter og yrkesroller innen henholdsvis fylkesnemnda i Norge og familiedomstolen i England.

Prosjektet vil se nærmere på hvordan yrkesroller som sakkyndige og barnets talsperson i Norge fremmer barns rettssikkerhet. For England vil dette vurderes gjennom yrkesroller som blant annet Children’s Guardian. Prosjektet vil studere og sammenligne hvordan saker i den engelske familiedomstolen og Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker blir behandlet, og utføre intervjuer med sentrale fagpersoner og stakeholders.

Formålet med prosjektet er å vurdere hvordan de to landene går frem for å oppfylle barns rettssikkerhet og hva de potensielt kan lære av hverandre. Det er også et mål å analysere hvilke utslag prosedyrene for å sikre barns rettssikkerhet har på barns rettigheter i vedtaksavgjørelser.

Kontakt

Laster inn ...