Fagorganisering som strategi for faglig innflytelse?

En analyse av hvordan fagforeninger konseptualiserer tillitsvalgtrollen og ansattes faglige innflytelse på arbeidsplasser i offentlig sektor

Dette forskningsprosjektet utforsker fagforeningers konseptualisering av tillitsvalgtrollen og ansattes faglige innflytelse. Det overordnede spørsmålet for doktorgradsavhandlingen er hvordan arbeidsplasstillitsvalgtes rolle konstrueres av fagforeninger med ulik grad av profesjonsorientering.

Spørsmålet undersøkes gjennom nærmere analyse og sammenligning av Legeforeningen, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Dette er toneangivende fagforeninger i norsk offentlig sektor, de to første er fagforeninger for henholdsvis lege- og lærerprofesjonen, den siste er en generell fagforening. Avhandlingen er basert på analyser av fagforeningenes egne dokumenter og intervju med arbeidsplasstillitsvalgte fra de tre fagforeningene. Forskningsdesignet er kvalitativt og komparativt, med mål om å utforske hver enkelt fagforening, samt avdekke likheter og forskjeller mellom fagforeningene. Tilnærmingen bygger på idéanalyse og analyse av institusjonelle logikker. Avhandlingen består av tre vitenskapelige artikler, hvorav to er skrevet på engelsk og en på norsk.

Det aktuelle doktorgradsarbeidet vil søke å frembringe ny kunnskap om hva som kjennetegner fagforeninger i de kunnskapsintensive delene av offentlig sektor, og særlig profesjonenes fagforeninger. Videre vil avhandlingen bidra til å utvikle begrepsapparatet knyttet til fagorganisering og faglige spørsmål til bedre å romme faget eller profesjonen medlemmene identifiserer seg med. Avhandlingen søker også å bygge bro mellom arbeidslivsstudier og profesjonsstudier, blant annet ved å se ansattes demokratiske deltagelse og ansattes (profesjons)faglige innflytelse på arbeidsplassene i sammenheng.

Kontakt

Laster inn ...