English version

Internasjonale erfaringer med de store flyktningankomstene

Prosjektet har tre overordnede formål

For det første skal prosjektet frembringe kunnskap om forskjeller og likheter i europeiske myndigheters respons på de høye flyktningetilstrømningene i 2015/2016 og 2022/2023. Dette inkluderer en detaljert kartlegging av åtte europeiske lands integrerings- og asylpolitikk i 2015/2016 og 2022/2023, samt komparativ analyse av myndighetenes respons vedrørende organisering, opphold og retur, bosetting og integrering på tvers av 1) land, 2) tidsperioder, og 3) flyktninggrupper.

For det andre, prosjektet skal kartlegge og sammenligne europeiske land på ulike parametere når det gjelder tilstrømninger og integrering av flyktninger, inkludert statistiske komparative analyser for ankomster, opphold, retur og integrering på tvers av land.

For det tredje, prosjektet har som formål å identifisere læringspunkter fra den komparative analysen av myndighetens respons, samt vurdere muligheter og utfordringer med å overføre disse til norsk kontekst.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...