English version

Kunnskap og profesjonalisme i sykepleie

Et ph.d.-prosjekt ved ph.d.-programmet i Profesjonsstudier.

Kunnskap er et sentralt begrep i forståelsen og utøvelsen av profesjonelt arbeid og har vært gjenstand for diskusjoner innenfor sykepleie. Det overordnete målet med doktorgradsprosjektet er å gjøre en etnografisk studie av hvilken kunnskap som ligger til grunn for profesjonelt arbeid i sykepleie: hvordan bruker sykepleiere kunnskap i sitt arbeid i en klinisk kontekst . Gjennom deltakende observasjon og semistrukturerte intervjuer vil prosjektet utforske hvordan kunnskap brukes og forhandles om, blant sykepleiere, mellom sykepleiere og andre profesjoner, og mellom sykepleiere og ledelsen på en avdeling ved et norsk sykehus.

Veiledere: Anne Leseth (SPS, hovedveileder) og Jörg Kirchoff (HiØ, biveileder)

Kontakt

Laster inn ...