English version

Profesjoner i endring? Betydningen av sosial og etnisk bakgrunn for kjønnsdeling i profesjonene og profesjonsutdanningene

Et ph.d.-prosjekt ved ph.d.-programmet i Profesjonsstudier.

Kvinner og menn velger ofte ulike utdanninger. Dette resulterer i et kjønnsdelt utdanningssystem, som igjen er tett forbundet med kjønnssegregering i arbeidsmarkedet. Dette prosjektets hovedanliggende er å utvide kunnskapen om horisontal segregering i profesjonsutdanninger og profesjonsarbeidsmarked, og om hvordan kjønnsdelte utdanningsvalg har sammenheng med sosial bakgrunn, etnisitet og karakterer.

Registerdata vil anvendes for å kartlegge betydningen av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet og karakterer for rekrutteringen til ulike profesjonsutdanninger og profesjonsyrker over tid. Videre vil en kvasieksperimentell metode (factorial survey-eksperiment) benyttes i et forsøk på å forstå mer av hvorfor og hvordan disse dimensjonene har betydning for valg av utdanning. Nærmere bestemt vil det undersøkes hvorvidt unge, som selv er i ferd med å velge utdanning, har oppfatninger om at menn og kvinner er best egnet til forskjellige utdanninger og yrker, og om disse oppfatningene i så fall varierer med kjønn, sosial bakgrunn og etnisitet.

Veileder: Liza Reisel

Kontakt

Laster inn ...