English version

Profesjon og ledelse (POL)

Forskningsgruppen studerer empirisk hvilke utfordringer ledelse av profesjoner byr på og om disse avviker fra utfordringer knyttet til å lede andre yrkesgrupper

Gruppen forsker på tre temaer: Ledelsesidealer og ledelsespraksiser, lederkvalifikasjoner, og rekruttering til lederstillinger.

 I tillegg er gruppen opptatt av hvilke ledelsespraksiser som bidrar til innovasjon og brukermedvirkning. Sist nevnte to momenter vil være viktige utfordringer for profesjonsdominerte organisasjoner i tiden fremover.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Ledelsesidealer og ledelsespraksiser

   I forskningen undersøker vi om ledelsesidealer og ledelsespraksis varierer mellom offentlig og privat sektor. Offentlige organisasjoner og privat, konkurranseutsatt virksomhet utfordrer den profesjonelle autonomi på hver sin måte og skaper dermed ulike ledelsesutfordringer. Profesjonelle yrkesutøvere som blir ledere, kan oppleve en rollekonflikt mellom de to identitetene, og konflikten kan bli spesielt påtagelig innenfor bestemte organisatoriske rammer. Studier av ledelsesidealer og praksis kaster lys over hvorledes profesjonelle verdier og virksomhetens rammebetingelser påvirker både ledelsesidealer og ledelsespraksis. I tillegg er forskergruppen opptatt av hvilke ledelsespraksiser som bidrar til innovasjon og brukermedvirkning.

   Lederkvalifikasjoner

   Gruppen studerer hvilke kvalifikasjoner som kjennetegner ledere for profesjonelle yrkesutøvere. Sentrale spørsmål i denne sammenhengen er:

   • Hvem oppfattes som legitime ledere for ulike profesjoner?
   • Hvor mye fagkunnskap og hvor mye ledelseskunnskap trenger lederne?
   • Når profesjoner samarbeider, hvem ansees da for å være legitime ledere i slik virksomhet?

   Rekruttering til lederstillinger

   Forskergruppen legger opp til komparativ tilnærminger som vil kaste lys over både forskjeller og likheter profesjonene imellom og sammenlignet med andre yrkesgrupper. Slike studier  vil gi grunnlag for ny kunnskap om forhold som former både profesjoner og lederskap i dagens samfunn.

   Vi forsker på hvem som rekrutteres til lederstillinger blant profesjonsutøverne.  Kjønn, etnisitet og sosial klassebakgrunn har ofte vist seg å ha betydning for rekrutteringen til lederposisjoner. Vi stiller spørsmål om i hvilken grad personer som rekrutteres til lederstillinger, er representative for yrkesgruppen som helhet og hvordan dette varierer mellom profesjonen. Er det vanskeligere for lavstatusgrupper å oppnå lederposisjoner innen profesjoner med høy yrkesstatus?

   Videreutvikling av forskningsaktiviteten

   Gruppen vil initiere nye  spørreskjemaundersøkelser blant ulike profesjoner samt noen yrkesgrupper som ikke betraktes som profesjoner og ta i bruk den longitudinelle databasen StudData som gir informasjon om OsloMets studenter i studietida og en del år etter endt utdanning.

   Kvalitative casestudier av ledelse innenfor ulike profesjoner vil også gi et viktig datatilfang som kan brukes for å identifisere mekanismer.

  • Publikasjoner

   Forskergruppa v/ redaktørene Erik Døving, Beate Elstad og Aagoth Storvik står bak antologien Profesjon og ledelse (Fagbokforlaget, 2016).

  • Forskning i utdanningene

   Mange studier ved OsloMet utdanner fremtidige profesjonsutøvere. Vi tilbyr samtidig ledelse som et etterutdanningsfag (for helseledere, rektorer, museumsledere, kulturledere osv.).

   Forskergruppen Profesjon og ledelse fremskaffer viten om de utfordringer ledelse av ulike profesjoner innebærer. I tillegg bidrar vi til kunnskap om hvilke ledelsespraksiser som eksisterer og ansees for å være effektive og legitime innenfor ulike yrkesgrupper. Dette er nyttig viten for profesjonelle yrkesutøvere som også skal være ledere. Et slikt kunnskapsgrunnlag er vesentlig både for utvikling av nye – og videreutvikling av eksisterende – lederutdanninger innenfor de ulike profesjonene.