English version
Britt Slagsvold

Britt Slagsvold

Kort om

Psykolog. Dr.philos. Leder pågående prosjekter AgePaths: Active ageing - pathways and outcomes (2014-2018) og prosjektet ExitAge - Eldre i arbeidslivet og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense (2016-2019).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring   Livskvalitet   Livsløp   Eldre   Aldring og alkohol   Aldring og mestring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2021). The Baby-boomer generation: Another breed of elderly people?. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Kapittel 9. s. 153-173. Routledge.

Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Slagsvold, Britt (2021). Generational tensions and solidarity within advanced welfare states. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Introduction. s. 1-16. Routledge.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2020). An “Army of Volunteers”? Engagement, Motivation, and Barriers to Volunteering among the Baby Boomers. Journal of gerontological social work .

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2020). Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst – om eldres deltakelse, motivasjon og potensiale. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2019). Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum .

Hansen, Thomas; Aartsen, Marja; Slagsvold, Britt; Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European Countries. Social Sciences . Vol. 7.

Hansen, Thomas; Jakobsson, Lars Niklas; Slagsvold, Britt (2017). Tildeling av tjenester til skrøpelige eldre: Lokale variasjoner, kjønnsforskjeller og konsekvenser for pårørende. Tønnessen, Siri; Kassah, Bente Lind (Red.). Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Kap. 4. s. 79-95. Gyldendal Akademisk.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2017). The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey. Scandinavian Psychologist .

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Slagsvold, Britt; Hansen, Thomas (2017). Morgendagens eldre : betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig