English version
Birthe Eriksen

Birthe Eriksen

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørkelo, Brita; Eriksen, Birthe (2021). Varsling i arbeidslivet: Arbeidsgivers og leders roller og ansvar. ISBN: 978-82-02-64155-9. 326 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_varsling-i-arbeidsliv...

Søreide, Tina; Eriksen, Birthe (2017). Zero-tolerance to corruption? Norway’s role in petroleum-related corruption internationally. Williams, David Aled; Le Billon, Philippe (Red.). Corruption, Natural Resources and Development From Resource Curse to Political Ecology. Edward Elgar Publishing.

Eriksen, Birthe (2016). Arbeidstakers varslingsrett. Et verktøy for eierstyring og selskapsledelse?. 12 s. Kritisk juss. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2016-01-03

Eriksen, Birthe; Bjørkelo, Brita (2014). Arbeidsgivers plikt til å forebygge og håndtere konflikt i kjølvannet av varsling. Eriksen, Birthe (Red.). Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. s. 156-176. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Arbeidsliv/A...

Eriksen, Birthe (2014). Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. ISBN: 978-82-05-45696-9. 276 s. Gyldendal Akademisk.

Eriksen, Birthe (2014). Varsling om korrupsjon. Om arbeidsgivers plikt til å etablere rutiner for intern varsling. Eriksen, Birthe (Red.). Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. s. 177-206. Gyldendal Akademisk.

Eriksen, Birthe; Søreide, Tina (2012). Lempning for kartellvirksomhet og korrupsjon : hvordan koblinger mellom korrupsjon og konkurransekriminalitet utfordrer lempningsinstituttet. 15 s. Tidsskrift for strafferett. Vol. 12.

Taraldset, Birthe (2011). Selvregulering som sivil-og strafferettslig reguleringsmekanisme for forebygging og avdekking av korrupsjon. 38 s. Tidsskrift for strafferett. Vol. 11.

Taraldset, Birthe (2011). Å forstå korrupsjonsfenomenet i praksis; med "Ullevål-saken" som illustrasjon. 8 s. Praktisk økonomi & finans.
http://www.idunn.no/ts/pof/2011/04/art01

Taraldset, Birthe; Bjørkelo, Brita (2011). Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi. Transparency International, Transparency International (Red.). Er varslervernet godt nok? : dokumentasjon fra seminar på den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember 2011. s. 28-30. Fafo.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_26...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig