English version
Fredrik Moi Dolve

Fredrik Moi Dolve

Kort om

Jeg er sosiolog med bakgrunn fra NTNU Trondheim, University of California, Berkeley og Universitetet i Oslo. Jeg skrev masteroppgave (2018) om nedleggelser i den norske treforedlingsindustrien, mer presist fabrikkene Norske Skog Follum (2012) og Södra Cell Tofte (2013). Her fokuserte jeg på makt, partssamarbeid og økonomisk sosiologi. Mitt doktorgradsprosjekt handler om digitaliseringen av beslutningsprosesser for ledere i norske kommuner. Prosjektet utforsker hvordan ulike former for data brukes i praksis og hvilke konsekvenser dette har for lederes og profesjonelles beslutningstakning. Jeg er tilknyttet Senter for Profesjonsstudier med finansiering fra Høgskolen i Østfold.

Forskningsprosjekter