English version
Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalk Ballo

Kort om

Jannike Gottschalk Ballo er stipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet og forsker ved AFI. Hun er utdannet journalist og statsviter fra UiB. Jannike har tidligere forsket på arbeidsmarkedspolitikk og arbeidsmigrasjon i EU, men jobber nå i første rekke med arbeidslivsmuligheter og karriereveier for marginaliserte grupper. Hun er spesielt interessert i kvantitative metoder og har erfaring med både utvalgs- og registerdata, samt kvantitative analyser av tekst. Pilotbruker i microdata.no.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk   Sosiologi

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Funksjonshemming   Kjønn og arbeid   Interseksjonalitet   Arbeidsinkludering   Diskriminering - arbeidsmarkedet   Tidlig innsats

Forskningsprosjekter

 • Familiens utfordringer

  Barne- og familiedepartementet har gitt AFI i oppdrag å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hverdagen i barnefamilier i Norge, deres opplevelse av støtteordninger, deres muligheter for å oppnå balanse mellom arbeid, familieliv og omsorgsoppgaver, tilgang på sosial støtte og avlastning i omgivelsene, og spesielle utfordringer for aleneforeldre.

 • Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

  Prosjektet «Innganger til arbeidslivet» har som utgangspunkt at noen arbeidsgivere, arbeidsorganisasjoner og sektorer på arbeidsmarkedet ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvor, hvorfor og hvordan inngangen til arbeidslivet tilrettelegges vil undersøkes.

 • Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

  Hvilke tidlige faktorer henger sammen med å falle utenfor utdanning og arbeid, og hvor effektivt klarer eksisterende metoder (Supported Employment / education) å forhindre dette?

 • Utsatte unge, utenforskap og inkludering – en kunnskapssammenstilling

  Som et ledd i arbeidet med styrket innsats på det sosialpolitiske området ønsker Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Nordisk Ministerråd, å få utarbeidet en kunnskapssammenstilling og overordnet oppsummering av relevant norsk og nordisk forskningslitteratur om utsatte unge, utenforskap og inkludering.

Vitenskapelige publikasjoner

Ballo, Jannike Gottschalk; Heglum, Mari Amdahl; Nilsen, Wendy; Bernstrøm, Vilde Hoff (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). Journal of Education and Work . Vol. 35.
https://hdl.handle.net/11250/3013970

Ballo, Jannike Gottschalk (2019). Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske registerdata. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Ballo, Jannike Gottschalk (2019). Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig