English version
Karsten Brynildsrud

Karsten Brynildsrud

Kort om

Forsker og underviser i forvaltnings- og velferdsrett, med særlig kompetanse innen barne- og barnevernrettslige emner og rettsikkerhet ved bruk av tvang.

PhD i rettsvitenskap fra UiO (2019).
Master i rettsvitenskap (tidl. cand.jur) fra UiO (2006).
Autorisert vernepleier fra Østfold Vernepleierhøgskole (1983).
Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag (2000-2017).
Ansatt i fylkeskommunalt barnevern i Oslo kommune og Østfold fylkeskommune (1985-2000).


Veileder og sensor på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO.
Veileder på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT.

Medlem av valgstyret ved OsloMet fra 2019

Oppnevnt medlem av programgruppe for Master i barnevernsarbeid (Rethos 3) fra 2019

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett

Vitenskapelige publikasjoner

Brynildsrud, Karsten (2016). Trenger vi et biologisk prinsipp i barnevernloven? : noen betraktninger i kjølvannet av NOU 2012: 5 og Prop. 106 L (2012–2013). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål . Vol. 14.

Brynildsrud, Karsten (2009). Utviklingshemmedes rett til helsehjelp. Utviklingshemning og habilitering : innspill til habiliteringsprosessen. faglig_bok_forlag. s. 161-179. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig