English version
Marthine Thøgersen

Marthine Thøgersen

Kort om

Jeg er sosionom med mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester (2019). Mine faglige interesser er organisasjonsvitenskap, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, sosialt arbeid og offentlige tjenester. I doktorgradsprosjektet mitt er vi opptatt av det lokale arbeidet i norske kommuner og samarbeidet rundt unge som står i fare for å falle ut av utdanning og arbeid (NEETs). Vi ser på forbindelser mellom tjenesteorganisering og brukernes situasjon, sett i lys av at lokale forhold kan fordre lokalt tilpassede organisasjons- og samarbeidsformer.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Thøgersen, Marthine (2023). NAV-kontorets rolle i å motvirke ungt utenforskap – proaktive og reaktive tilnærminger. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.2.3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig