English version
Marthine Thøgersen

Marthine Thøgersen

Kort om

Jeg er sosionom med mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester (2019). Mine faglige interesser er organisasjonsvitenskap, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, sosialt arbeid og offentlige tjenester. I doktorgradsprosjektet mitt er vi opptatt av det lokale arbeidet i norske kommuner og samarbeidet rundt unge som står i fare for å falle ut av utdanning og arbeid (NEETs). Vi ser på forbindelser mellom tjenesteorganisering og brukernes situasjon, sett i lys av at lokale forhold kan fordre lokalt tilpassede organisasjons- og samarbeidsformer.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Thøgersen, Marthine (2024). Integration and differentiation in collaboration between services for youth not in employment, education, or training (NEET). European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2306378

Thøgersen, Marthine (2023). NAV-kontorets rolle i å motvirke ungt utenforskap – proaktive og reaktive tilnærminger. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.2.3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig