English version
Marthine Thøgersen

Marthine Thøgersen

Kort om

Jeg er sosionom med mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester (2019). Mine faglige interesser er organisasjonsvitenskap, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, sosialt arbeid og offentlige tjenester. I doktorgradsprosjektet mitt er vi opptatt av det lokale arbeidet i norske kommuner og samarbeidet rundt unge som står i fare for å falle ut av utdanning og arbeid (NEETs). Vi ser på forbindelser mellom tjenesteorganisering og brukernes situasjon, sett i lys av at lokale forhold kan fordre lokalt tilpassede organisasjons- og samarbeidsformer.

Forskningsprosjekter