English version
Rannveig Svendby

Rannveig Svendby

Kort om

Jeg har doktorgrad i medisinsk antropologi og jobber tverrfaglig som kvalitativ forsker innenfor en kritisk, refleksiv forskningstradisjon. Metodisk bruker jeg blant annet deltagende observasjon, intervjuer og autoetnografi. Jeg er særlig opptatt av narrativer, personlige erfaringer og historier fra levd liv. Målet er å produsere fenomenkunnskap som kan informere praksis.

Nå driver jeg prosjektet «Inkluderende undervisning i høyere utdanning». Det er en kvalitativ studie om fagansatte i den norske universitets- og høyskolesektoren sine erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser. Studiens overordnede mål er å bidra til at høyere utdanning blir tilgjengelig for et større studentmangfold.

I tillegg til inkluderende undervisning omfatter mine fagområder blant annet disabilities, annerledeshet, likestilling, kvalitative metoder og metodologi, samt kjønnspraksiser i et kulturelt perspektiv. I et kjønnsperspektiv har jeg særlig kompetanse på maskuliniteter og menns livserfaringer, som er blant temaene jeg har undervist i på Universitetet i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag   Kvinne- og kjønnsstudier   Sosialantropologi

Emner

Kjønn og kjønnsforskning   Menn og maskuliniteter   Critical Disability Studies   Qualitative research methods

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Svendby, Rannveig (2021). Learning by doing it wrong: an autoethnography inviting critical reflection of lecturers' disability awareness. Teaching in Higher Education .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13562...

Svendby, Rannveig (2020). Lecturers’ Teaching Experiences with Invisibly Disabled Students in Higher Education: Connecting and Aiming at Inclusion. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 22.
https://www.sjdr.se/articles/10.16993/sjdr.712/

Svendby, Rannveig (2020). Fagansattes erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser: underviserrollens potensial for å øke tilgangen til høyere utdanning. UNIPED . Vol. 43.
https://www.idunn.no/uniped/2020/03/fagansattes_er...

Svendby, Rannveig; Lilleaas, Ulla-Britt (2019). Change and Continuation: Masculinity, Driving, and Disability in the Lives of “Young Problem Drivers” in the Aftermath of Severe Road Traffic Accidents. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10852/75609

Svendby, Rannveig; Romsland, Grace Inga; Moen, Kåre (2018). Non-disabled ableism: An autoethnography of cultural encounters between a non-disabled researcher and disabled people in the field. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 20.
http://doi.org/10.16993/sjdr.6

Svendby, Rannveig; Romsland, Grace Inga; Moen, Kåre (2017). The language of percentages: Ranking Bodies, Shaping Realities, and Limiting Opportunities. Disability and Rehabilitation . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10852/61121Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig