English version
Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad

Kort om

Sigrid Stokstad er cand. jur. PhD og arbeider med rettsregler om demokrati og styring og organisering av offentlig sektor, blant annet forholdet mellom stat og kommuner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Komparativ rett   Offentlig rett, statsrett og forvaltningsrett   Kommunalrett

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (2020). Delt lederskap i Oslo kommune. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .
http://hdl.handle.net/10852/84392

Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 9. s. 185-206. De Gruyter Saur.

Stokstad, Sigrid (2020). Norwegian National Policies for Digitalization in the LAM Sector - Imperative and Implementation. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 5. s. 91-109. De Gruyter Saur.

Stokstad, Sigrid (2020). Kommune- og regionreformen til domstolene?. Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Chapter. s. 541-562. Fagbokforlaget.

Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid (2020). Institutional Convergence and Divergence in Norwegian Cultural Policy. Central Government LAM-organization 1999 – 2019. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. 7. s. 133-162. De Gruyter Saur.
https://hdl.handle.net/10037/19298

Stokstad, Sigrid (2019). Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune. Tøssebro, Henriette N. (Red.). Ugyldighet i forvaltningsretten. Chapter. s. 240-258. Universitetsforlaget.

Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas (2019). ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/10037/16996

Stokstad, Sigrid (2019). Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. Gottrup, Rikke; Mortensen, Bent Ole Gram (Red.). Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. s. 185-210. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Stokstad, Sigrid (2014). Lovlighets- og gyldighetskontroll av kommunale vedtak. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Stokstad, Sigrid (2012). Kommunene og statsforvaltningen - selvstyre og underordning i særlovgivningen. Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind (Red.). Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 2. s. 67-96. Abstrakt forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig