Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad

Kort om

Sigrid Stokstad er cand. jur. PhD og arbeider med rettsregler om demokrati og styring og organisering av offentlig sektor, blant annet forholdet mellom stat og kommuner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Komparativ rett, Offentlig rett, statsrett og forvaltningsrett, Kommunalrett

Vitenskapelige publikasjoner

Stokstad, Sigrid (2019). Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune. Tøssebro, Henriette N. (Red.). Ugyldighet i forvaltningsretten. Chapter. s. 240-258.

Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas (2019). ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift .

Stokstad, Sigrid (2019). Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. Gottrup, Rikke; Mortensen, Bent Ole Gram (Red.). Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. s. 185-210. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Stokstad, Sigrid (2014). Lovlighets- og gyldighetskontroll av kommunale vedtak. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Stokstad, Sigrid (2012). Kommunene og statsforvaltningen - selvstyre og underordning i særlovgivningen. Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind (Red.). Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 2. s. 67-96. Abstrakt forlag.

Stokstad, Sigrid (2011). En folkerettslig målestokk for kommunalt selvstyre. Baldersheim, Harald; Smith, Eivind (Red.). Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Kapittel 2. s. 25-48. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig