Tatiana Maximova-Mentzoni

Tatiana Maximova-Mentzoni

Kort om

Arbeidsinkludering av innvandrere er mitt hoved forskningsfelt. Jeg forsker på både arbeidsrettede tiltak og inkludering på arbeidsplassen. På Arbeidsforskningsinstituttet inngår jeg i forskningsgruppen "Mestring, arbeid og mangfold". Jeg er også tilknyttet faggruppen "Arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked" i HIOAs Kompetansesenter for arbeidsinkludering .
Jeg har master i ledelse og en PhD i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Nordland med strategi og organisasjonsutvikling som hovedfag. Før jeg kom til AFI jobbet jeg i flere år som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon, Samfunnsvitenskap

Emner

Arbeidsintegrasjon, Arbeidslivsforskning, Integrering, Inkluderende arbeidsliv, Strategisk ledelse, Arbeidsmarkedstiltak, Universitets og høgskolesektoren, Kulturelt mangfold, Integreringstiltak, Mangfoldsledelse, Arbeidsinkludering, Inkludering og ekskludering av minoriteter

Land

Norge, Russland

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 9.

Egeland, Cathrine; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Forsberg, Ellen-Marie (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation . Vol. 6.

Maximova-Mentzoni, Tatiana (2018). Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Maximova-Mentzoni, Tatiana (2012). The Changing Russian University: from state to market. ISBN: 9780415540186. 208 s. Taylor & Francis.
https://www.routledge.com/products/9780415540186Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig