English version
Tatiana Maximova-Mentzoni

Tatiana Maximova-Mentzoni

Kort om

Arbeidsinkludering av innvandrere er mitt hoved forskningsfelt. Jeg forsker på både arbeidsrettede tiltak og inkludering på arbeidsplassen. På Arbeidsforskningsinstituttet inngår jeg i forskningsgruppen "Mestring, arbeid og mangfold". Jeg er også tilknyttet faggruppen "Arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked" i HIOAs Kompetansesenter for arbeidsinkludering .
Jeg har master i ledelse og en PhD i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Nordland med strategi og organisasjonsutvikling som hovedfag. Før jeg kom til AFI jobbet jeg i flere år som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Samfunnsvitenskap

Emner

Arbeidsintegrasjon   Arbeidslivsforskning   Integrering   Inkluderende arbeidsliv   Strategisk ledelse   Arbeidsmarkedstiltak   Universitets og høgskolesektoren   Kulturelt mangfold   Integreringstiltak   Mangfoldsledelse   Arbeidsinkludering   Inkludering og ekskludering av minoriteter

Land

Norge   Russland

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Khoronzhevych, Mariya; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Gubrium, Erika; Muller, Ashley Elizabeth (2021). Participant Engagement in Supported Employment: A Systematic Scoping Review. Journal of occupational rehabilitation .
https://hdl.handle.net/11250/3009547

Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). Arbeidsinkludering av innvandrere med omfattende bistandsbehov. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. 8. s. 150-171. Fagbokforlaget.

Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). Kvalifiseringstiltak for innvandrere og muligheter for Supported Employment. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 9.

Egeland, Cathrine; Forsberg, Ellen-Marie; Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation . Vol. 6.

Maximova-Mentzoni, Tatiana (2018). Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Maximova-Mentzoni, Tatiana (2012). The Changing Russian University: from state to market. ISBN: 9780415540186. 208 s. Taylor & Francis.
https://www.routledge.com/products/9780415540186Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig