Utsnitt fra forsiden av boken Demokratiske byrom (Universitetsforlaget, 2021)

Boklansering: Demokratiske byrom?

Hva skjer med demokratiet og ytringsfriheten når private aktører i stadig større grad forvalter byrommene våre?

I dagens byutvikling blir byrommene ansett som viktige for å skape attraktive og bærekraftige byer og steder. Derfor er både kommuner og private aktører opptatt av å skape gode byrom. Ansvarsfordelingen har imidlertid endret seg, slik at private aktører i større grad har ansvar for planlegging, opparbeidelse, eie og drift av byrom.

I boken «Demokratiske byrom» (universitetsforlaget.no) har vi sett på hvordan denne utviklingen ivaretar byrommenes demokratiske funksjoner. 

Her vil vi legge frem studier som belyser den nye arbeidsdelingen mellom offentlig og private aktører, og belyse dilemmaet mellom dagens byromsidealer og de økonomiske realitetene som både kommuner og private utbyggere må forholde seg til. 

Vi har også sett på hvordan meningsytringsfunksjonen ivaretas i dagens byromsutvikling, og hvordan byrommene fungerer som arenaer for hverdagsmøter og hverdagsbrytninger.

Vi hevder her at praksisen i mange offentlige tilgjengelige byrom – som er privat eid – ikke i tilstrekkelig grad ivaretar innbyggernes rett til å ytre seg i offentlige rom.

Etter presentasjonene vil vi ha en paneldebatt mellom politikere, planleggere og arkitekter for å diskutere temaet. 

Program

Paneldebatt: Hvordan sikre byrom som arena for hverdagsmøter og hverdagsbrytninger - i private og offentlig eide byrom?

Oppdrag nabolag: hvordan skal triennalen gi oss et nytt blikk på byrommenes rolle i nabolag?

Kontakt

Laster inn ...