Et trafikklys halveis dekket av snø - hvor det er det gule lyset som lyser. Bilde: colourbox.

Borgere i velferdsstatens utkant

Hvordan opplever marginaliserte grupper sosial ekskludering i demokratiske velferdsstater? Dette er temaet når vi presenterer funn fra boka Citizenship and Social Inclusion at the Margins of the Welfare State.

To perspektiver

I boken utforsker forfatterne dette både ovenfra og nedenfra. Ovenfra studeres lover, offentlig politikk og byråkratiske logikker som styrer borgernes tilgang til sosial beskyttelse. Nedenfra undersøkes borgernes oppfatning av tilhørighet og identitet, og deres muligheter til å delta og bli inkludert i samfunnet.

Ut fra disse to perspektivene vurderes omfanget og dybden av statsborgerskap og medborgerskap for marginaliserte grupper i Norge. Forfatternes utgangspunkt er at Norge er et land som bør være i stand til å sørge for en inkluderende form for statsborgerskap til de fleste av sine borgere.

Felles utfordringer

De ulike kapitlene omhandler grupper med felles utfordringer, og som lever i utkanten av velferdsstaten: mennesker med nedsatt funksjonsevne, personer som er arbeidsledige, familier med barn i sårbare livssituasjoner, mennesker som krysser landegrenser, og til slutt fremtidige generasjoner.

To måter å bli ekskludert på

Forskerne avdekker to måter borgere blir ekskludert på, dette omtaler de som eksklusjonsfiltre. Den ene er forutsetningene som borgere må oppfylle for å få hjelp fra staten, den andre er borgernes vanskeligheter med å få realisert sine rettigheter i praksis. Begge eksklusjonsfiltrene kan virke samtidig og i ulike kombinasjoner.

Meld deg på boklanseringen om du vil vite mer om våre funn om hva som skal til for at en borger skal være sosialt inkludert. 

Program

08:30 - 09:00
Lett servering og musikalsk innslag ved Solfrid Molland (solfridmolland.no)

09:00 - 09:05
Velkommen ved forskningsleder Janikke Solstad Vedeler, NOVA, OsloMet 

Del 1

09:05 – 09:20
Presentasjon av boken ved hovedredaktør Marianne Takle, NOVA, OsloMet 

09:20 – 09:35
Kommentarer til boken ved professor Espen Daniel Hagen Olsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap OsloMet 

Del 2

09:40 – 09:45
Kan inkluderingspolitikk virke ekskluderende? Om funksjonshemmede og arbeidsinkludering, ved forsker Kaja Larsen Østerud, NOVA, OsloMet 

09:45 – 09:50
Flyktningers økonomiske integrering, ved forskerne Jon Ivar Elstad og Kristian Heggebø, begge NOVA, OsloMet 

09:50 – 09:55
Arbeidsaktivering – fremmende eller hemmende for sosial inklusjon? ved forsker Helle Catrine Hansen, NOVA, OsloMet

Del 3

10:00 – 10:30
Diskusjon om velferdsstatens utvikling med innlederne, ledes av forsker Are Vegard Haug, NOVA, OsloMet 

Arrangør: Seksjon for helse- og velferdsforskning, NOVA ved OsloMet

Mer om boka

Les mer om boka og de enkelte artiklene.

Kontakt

    Laster inn ...