English version

Childlife 2022

Den tverrfaglige forskningsgruppa CHILDLIFE ved OsloMet arrangerer 19. til 21.september 2022 sin andre internasjonale konferanse med anerkjente nasjonale og internasjonale bidragsytere.

Spørsmål konferansen vil belyse: Hvordan kan vi forstå barn og unges ulike former for sosial deltakelse i sine hverdagsliv, samt deres deltakelsesbetingelser og meningsskapende virksomhet?

Hvordan kan slik kunnskap danne grunnlag for profesjonelt samarbeid med barn og familier, og for videreutvikling av aktuelle profesjonsutdanninger?

Tema for CHILDLIFE – konferansen 2022 er:

For mer informasjon, se konferansens eksterne nettside på engelsk (booking.berg-hansen.no).