English version
Bilde av en mann og to kvinner som spaserer og har en samtale på campus. Foto: Benjamin A. Ward

Fagkonferansen i styring og ledelse 2021

Tema for Fagkonferansen i styring og ledelse 2021 er innbyggerdeltakelse i byutvikling i informasjonssamfunnet. Årets fagkonferanse vil presentere funn fra forskningsprosjektet DEMUDIG: Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalder.

Årets fagkonferanse i styring og ledelse retter oppmerksomheten mot ulike betingelser for å lykkes med en inkluderende og meningsfull deltakelse i byutvikling. Konferansen presenterer funn fra forskningsprosjektet demokratisk byutvikling i den digitale tidsalder (DEMUDIG) og annen forskning om innbyggerdeltakelse i byutviklingsprosesser.

Fagkonferansen i styring og ledelse holdes i Oslo, men blir også tilgjengelig digital.

Påmeldingsfrist er 10. oktober 2021.

 

 • Program

  09.30 - 10.00: Registering og kaffe (Pilestredet 35, Rom: PH170)

  10.00 - 10.15: Velkommen (faggruppeleder Anita Schjølset) og kunstnerisk innslag (Anders Rogg)

  10.15-10.30: Åpning ved Marianne Borgen (www.oslo.kommune.no), Ordfører i Oslo Kommune

  10:30 – 11:00: Citizen participation, digital technology and urban development.

  Sissel Hovik, Professor, Oslo Business School, OsloMet

  Cities around the world apply digital technologies to promote citizen participation and city-citizen communication in urban development processes. Whether and how such digital innovations affect citizen participation is however contested (or unclear?). Hovik reports findings from the DEMUDIG-project regarding how different city and system characteristics affect how cities adopt digital tools and the extent and impact of citizens participation in urban development.

  11:00 – 11:15: Pause

  11:15 – 12:00: Sense of place: Co-creation through involving the local community – lessons from area-based initiatives. Keynote speech by Annika Agger (www.forskning.ruc.dk), Lector, Roskilde University, Denmark

  Despite a proliferation in new more interactive and participatory engagement formats, it is most often ‘resourceful citizens’ that participate. The question is: how can public sector agents stage and facilitate arenas for participation that involve a broad set of actors including the ‘silent voices’? Based on her studies of Area-based initiatives and ‘Smart cities’ (www.smart-urban-intermediaries.com) in Danish and other European cities, Agger will talk about the opportunities and challenges public authorities face when involving citizens in creating a sustainable urban development and how they can work more strategically in order to enable inclusive, democratic and effective urban development.

  12:00 – 13:00: Pause – lunsj

  13:00 – 14:30: Parallellsesjoner

  Sesjon 1: Sosial kapital, demokrati og bærekraftig byutvikling (Pilestredet 35, rom: Pi551)

  Sesjonen diskuterer hvordan kommunale myndigheter jobber helhetlig for å sikre en inkluderende og klimavennlig samfunnsutvikling, slik FNs bærekraftsmål nr. 17 understreker. Utnyttes innbyggernes lokalkunnskap og ekspertise på sitt område inn i planleggingen? Sesjonen fokuserer videre på sosial kapital og sosial bærekraft i Oslos sentrumsbydeler. Hva stimulerer til mer sosial kapital, hvordan jobber beboere for å bygge denne sosiale kapitalen og hvordan blir de møtt av myndighetspersoner med ansvar for byutvikling?

  • Sosial kapital og demokratisk byutvikling. Kristin Reichborn-Kjennerud, Forsker AFI, OsloMet
  • Metoder for å ivareta omsorg for steder, mennesker og natur i byutviklingen. Cecilie Sachs Olsen, Forsker NIBR/OsloMet.
  • Erfaringer fra en medvirkningsprosess i Nydalen. Torger Kjeldstad, leder av JA til stor park i Nydalen.
  • Medvirkning i byplanlegging; forutsetninger og utfordringer. Hanne Marte Furset, medvirkningskoordinator i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

  Sesjon 2: Inclusion in digital participation – innovations and opportunities (Pilestredet 35, rom: PH170)

  The session focuses on innovations and opportunities for promoting inclusion through digital participation. The session present findings from case-studies of digital participatory platforms in Oslo, Melbourne and Madrid.

  • New opportunities for inclusion? An in-dept case study of Oslo’s participatory platform ‘min side’. George Anthony Giannoumis, Associate professor, Department of computer science, OsloMet
  • E-gentrification; digital participation and gentrification. Ian McShain (www.rmit.edu.au), Professor and Bhavna Middha, Research assistant, RMIT Melbourne
  • The development and evolution of ‘Decide Madrid’ and future opportunities for digital participation. José Manuel Ruano de la Fuente (www.ucm.es); Professor, Universidad de Complutence, Madrid

  Sesjon 3: Hvordan håndterer administrasjon og politikere innspill fra innbyggerne i byutviklingsprosesser? (Pilestredet 35, rom: Pi546)

  Sesjonen retter fokus på hvordan politikere og administrasjon følger opp innspill fra innbyggerne i byutviklingsprosessene. Til nå har forskningen stort sett dreid seg om hvordan innbyggerne deltar, hvem som deltar og deres påvirkningsmuligheter. Her rettes i stedet blikket innover mot hvordan innbyggernes initiativ «sluses inn i» og håndteres av aktører i det politisk-administrative apparatet.

  • Kompleksitetens paradoks. Politikere og administratorers håndtering av innbyggerinitiativ. Inger Marie Stigen, førsteamanuensis, Handelshøgskolen, OsloMet og Inger Miriam Bertelsen, tidligere masterstudent i offentlig administrasjon og styring
  • Kommentarer ved: Abdullah Alsabeehg (www.oslo.kommune.no), Bystyrerepresentant og medlem av byutviklingskomiteen fra AP, og tidligere student ved bachelorstudiet i administrasjon og ledelse.   

  14:30 – 14:50: Kaffepause

  14:50 – 15: 20: Plenum: Kan områdeløft bidra til mer demokrati? (Pilestredet 35, rom PH170)

  Sveinung Legard, postdoktor, Handelshøgskolen, OsloMet

  Kritikere av medvirkning hevder at vi i dag lever i en verden hvor makten ligger andre steder enn i det politiske systemet, og at medvirkning i byutvikling handler om å administrere sosiale problemer som demokratiet ikke evner å løse. Stemmer denne beskrivelsen overens med medvirkning som foregår i områdeløftet på Tøyen og Grønland? Eller kan innbyggermedvirkning bidra til mer demokrati og reelle bedringer i menneskers liv? I dette foredraget vil postdoktor Sveinung Legard i Demudig-prosjektet drøfte dette spørsmålet med utgangspunkt i funn fra områdeløftet på Grønland og Tøyen.

  15:20 – 16:00: Panelsamtale. Går det an å drive meningsfull medvirkning i en bydel som gjennomgår en gentrifiseringsprosess?

  Gentrifisering er et begrep som brukes om det som skjer når tradisjonelle arbeiderklassenabolag tas over av den unge, hippe og høyt utdannede middelklassen. Enkelte hevder at medvirkning i områdeløft i gentrifiseringsområder kun pynter på årsaker til utenforskap, og paradoksalt nok fører til at de som medvirker ikke lenger har råd til å bo i området. Den andre siden argumenter med at medvirkning gir innflytelse til de som vanligvis ikke får sin stemme hørt og sikrer at områdeløftet kommer de som bodde der først til gode. Hva er erfaringene med nærmere syv år med områdeløft og medvirkning på Tøyen og Grønland? Har medvirkningen forsterket gentrifiseringen, eller bidratt til et område som både kommer gamle og nye beboere til gode? I denne panelsamtalen deltar personer med konkrete erfaringer fra medvirkningsprosesser knyttet til områdeløftet, og som representerer kritiske og positive perspektiver på medvirkningen.

  Paneldeltakere:

  • Hajar Benhammou, innbyggerrepresentant i Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen, Leieboerforeningens lokallag for kommunale leieboere, og Kommunaldepartementets brukerråd for sosial boligpolitikk
  • Leo Rygnestad, rådgiver i Programkontoret for Områdeløft Grønland og Tøyen med spesielt ansvar for medvirkningsprosesser
  • Sara Ali Barzinje, medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo for Arbeiderpartiet og tidligere leder av ungdomsrådet i bydelen.

  16.00: Avslutning

Spørsmål?

Laster inn ...