Illustrasjonsbilde for konferansen: OsloMet-bygning med konferansetekst oppå

Den 19. årlige IMISCOE-konferansen: Migrasjon og tid

Velkommen til konferansen Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance.

Temaet for konferansen

Migrasjon er knyttet til tid på mange måter. I den enkeltes liv fører migrasjon til endring i tidsrytme, fortider og framtider. Tid strukturerer migrasjonserfaringen – slik tilfellet er når flyktninger gis midlertidig beskyttelse, arbeidsmigranter gis midlertidig arbeid og oppholdstillatelse og udokumenterte migranter lever med en fundamental usikkerhet for framtida. Styring av migrasjon forholder seg til tid, noen ganger i form raske endringer i krisesituasjoner, men også gjennom utsettelser når krisen er over. Migrasjonspolitikk betyr også politisk styring av migranters tid.

 Å rette oppmerksomheten mot tid kan tydeliggjøre andregjøringsprosesser og strukturelle ulikheter, så vel som ulike former for motstand og tilpasning til politikk og institusjoner. Raske endringer i lover og reguleringer har også konsekvenser for migrasjonsforskningas temaer, teoretiske tilnærminger og metodologier. Disse og andre perspektiver på tid og migrasjon har gitt grobunn for en ny, temporær giv i migrasjonsstudier.

 Med temaet ‘migrasjon og tid’ ønsker vi å få fram det metodologiske og teoretiske mangfoldet i dagens migrasjonsforskning. 

For mer informasjon, invitasjon til bidrag med frist 15. desember, og instruksjoner til å melde seg til konferansen  (imiscoe.org).

Om arrangørene

Vi er en klynge forskningsinstitutter – Fafo, ISF, PRIO og SVA – alle lokalisert i Oslo som har fått i oppdrag å arrangere IMISCOE-konferansen 2022. Dette er den største akademiske konferansen på migrasjon og integrering i Europa. Den samler årlig over 800 eksperter og forskere fra hele verden.

Tematisk dekker den et bredt spekter av problemstillinger som er aktuelle også i norsk sammenheng, inkludert bosetting og kvalifisering av flyktninger, integrasjon etter korona, integrering versus assimilering, utenforskap og diskriminering, statsborgerskap, samt forholdet mellom sivilsamfunn og offentlige myndigheter. 

Om IMISCOE

IMISCOE står for “International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe”. IMISCOE-nettverket er verdens største tverrfaglige forskningsnettverk innenfor feltene migrasjon, integrasjon og mangfold.  Nettverket består av 56 forskningsinstitutt fra hele Europa fra ulike fagdisipliner inkludert sosiologi, statsvitenskap, økonomi, jus, demografi, offentlig administrasjon, samfunnsgeografi og historie.

I løpet av de siste årene har IMISCOE også fått medlemsorganisasjoner utenfor Europa. Aktivitetene omfatter forskning, formidling, utdanning og stipender, arrangementer og kommunikasjon. IMISCOE publiserer også viktig forskning, hovedsakelig i open access, i bokserien IMISCOE Research Series (springer.com).

For mer informasjon, invitasjon til bidrag med frist 15. desember, og instruksjoner til å melde seg til konferansen  (imiscoe.org).

Her finner du mer informasjon om IMISCOE-nettverket (imiscoe.org/).

 

Ledere av Oslokomiteen for konferansen

    Laster inn ...