Foto: Pål A. Kvalnes

KAI-frokost: Arbeidsinkludering: Hva bør være arbeidsdelingen mellom staten og arbeidslivet?

Velkommen til KAI-frokost i desember. Mer informasjon om teamet er underveis.

Program

Det er høy oppslutning om arbeidslinjen i Norge, men sysselsettingen viser likevel en avtakende trend blant viktige grupper. En av fem i yrkesaktiv alder mottar en helserelatert ytelse. Regjeringen forventer at arbeidslivet skal bidra til å øke sysselsettingen gjennom IA-avtalen, mangfoldsløft, inkluderingsdugnad m.v. Lovverket stiller krav om individuell tilrettelegging og et arbeidsliv der flere skal kunne delta ut fra de ressurser de har til rådighet. Hvilke omfang har slik tilrettelegging i dag og kan politikerne regne med at arbeidslivet står klare til å ta over flere oppgaver? Finnes det i arbeidsinkluderingen oppgaver som er av en slik karakter at de bør tas hånd om av staten?

Innleder:

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

Kommentatorer: