Ledelse i barnehagen 2019

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er forskere og undervisere ved høgskoler og universiteter med interesse for ledelse i barnehagen.

Arrangør

Arrangør er Styreutdanningen ved Konsortiet ledelse øst (LØST):

Program

9.30 – 9.45: Velkommen v/ Ann Kristin Larsen, Leder av Styrerutdanningen ved OsloMet.

9.45 – 10.30: Per Tore Granrusten: Aksjonslæring som verktøy i en lærende barnehage.

10.45 – 11.30: Magritt Lundestad: Styreres veiledningskompetanse – god nok for lederrollen?

11.45 – 12.30: Bjørn Lau: Praktisk ledelse av barnehager.

12.30 – 13.15: Lunsj.

13.15- 14.00: Ebba Lindén: Att hantera ny policy om undervisning i förskolan: förskolechefens kommunikativa ledarskap.

14.15 – 15.15: Workshops v/ Lise Hannvig og Mette Vaagan Slåtten.

15.15 – 15.30: Avslutning ved Ann Kristin Larsen.

Foredragsholderne

 • Per Tore Granrusten

  Per Tore Granrusten er sosiolog og førstelektor i samfunnsfag, og har jobbet med førskolelærerutdanning siden 1996 ved Dronning Mauds Minne i Trondheim. Han har publisert om barnehageledelse i tidsskrift og bøker nasjonalt og internasjonalt.

  Han har vært med på opprettelsen av Styrerutdanningen i Midt-Norge og vært tilknyttet den siden 2011. Fra 2016 har han vært studieprogramleder for det nyopprettede masterprogrammet i barnehageledelse ved DMMH.

  Aksjonslæring som verktøy i en lærende barnehage

  Foredraget presenterer et aksjonsforskningsprosjekt med fire barnehager hvor styrerne har ledet prosessene internt i sine egne barnehager, og eksterne forskere fra "Ledelse for læring"-prosjektet har gjort forskning på prosessene.

  For forskerne har dette vært et aksjonsforskningsprosjekt, mens for barnehagen har dette vært en form for aksjonslæring.

 • Margitt Lundestad

  Magritt Lundestad er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet. Hun underviser ved styrerutdanningen, videreutdanninger i veiledning for barnehagelærere og på Master i barnehagekunnskap, studieretning barnehageledelse ved OsloMet.

  Lundestad er utdannet barnehagelærer og har erfaring fra barnehage som pedagogisk leder og styrer. Hun har gitt ut flere publikasjoner innen områdene barnehageledelse og veiledning.

  Styreres veiledningskompetanse – god nok for lederrollen?

  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2017) sier at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Styrere er gitt det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt, og skal sørge for at personalet tar i bruk sin kompetanse.  

  • Hvilken kompetanse har styrere behov for for å kunne imøtekomme disse føringene?
  • Kan veiledning i lederrollen være en relevant arbeidsmåte?
  • Hvis så, opplever styrere at de har god nok veiledningskompetanse?
  • Hvordan ønsker de å gjøre bruk av veiledning i sine personalgrupper?
  • Og hvor bevisste er de på utfordringer knyttet til dobbeltrollen som leder og veileder?

  Innlegget bygger på forskningsundersøkelser tilknyttet styrerutdanningen og videreutdanninger i veiledning.

 • Bjørn Lau

  Bjørn Lau er utdannet psykolog og jobber ved Universitet i Oslo som professor II, med problemstillinger knyttet til arbeidsliv, ledelse og helse. Han er også seniorforsker ved Lovisenberg sykehus.

  Tidligere har han vært avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

  Praktisk ledelse av barnehager

  I dette foredraget vil Lau vise til hvordan styrere og pedagogiske ledere i praksis utøver oppgaveorientert og relasjonell ledelse.

 • Ebba Hildén

  Ebba Hildén har bakgrund som förskollärare och har även arbetat på kommunnivå för huvudman med ansvar för systematiskt kvalitetsarbete såväl som utvecklingsuppdrag tillsammans med förskolechefer.

  Nu arbetar hon på Karlstads universitet som doktorand, men även med olika uppdrag inom ramen för rektorsutbildningen och Skolverkets satsning Samverkan bästa skola, där även förskolans verksamhet nu ingår.

  Att hantera ny policy om undervisning i förskolan: Förskolechefens kommunikativa ledarskap

  Föreläsningen tar sin utgångspunkt i en nyligen genomförd studie om förskolechefens perspektiv på undervisning i förskolan. Undervisning är ett kontroversiellt begrepp i den svenska förskolan och innefattar därför en del utmärkande utmaningar för förskolechefen, med ansvar att införa nya riktlinjer och direktiv från staten i den statligt styrda verksamhet de leder.

  Exempelvis bär medarbetare på erfarenheter av undervisning som något som görs i skolan vilket gör det svårare att införa i en verksamhet som under lång tid positionerat sig som något annat än skola.

  Andra utmaningar utgörs av den långa traditionen av att arbeta i platta arbetslag där alla kan göra allt. Här åligger det förskolechefen att skapa möjlighet för verksamheten att uppfylla styrdokumentens intentioner där ett uppdelat ansvar för förskollärare och barnskötare kring undervisning påbjuds.

  För att hantera ny policy som på många sätt är kontroversiell visar studien att förskolechefen använder sig av olika kommunikativa strategier. Förskolechefen bjuder exempelvis in medarbetarna i ett gemensamt arbete där begreppet ”förskolifieras” och fylls med innehåll som rimmar väl med förskolans rådande pedagogiska verksamhet.

  Andra strategier är att lyfta fram vissa delar av de statliga direktiven medan andra delar tonas ner, där förskolechefen i sin framställan av ”det nya” beskriver det på ett sätt så att medarbetare känner igen sig, vi har kallat det för en flirt med tidigare kollektiva erfarenheter.

 • Lise Hannevig

  Universitetslektor i pedagogikk ved OsloMet, Institutt for barnehagelærerutdanning.

 • Mette Vaagan Slåtten

  Førstelektor i organisasjon og ledelse ved OsloMet, Institutt for barnehagelærerutdanning. Hun er også undervisningsansvarlig ved Styrerutdanningen.

 • Ann Kristin Larsen

  Førstelektor i sosiologi ved OsloMet, Institutt for barnehagelærerutdanning. Hun er programleder for styrerutdanningen.