Bakhodet til et barn som sykler i barnehagen

Ledelse i barnehagen 2020

Med denne konferansen ønsker vi å formidle den nyeste forskningen om barnehageledelse. Konferansen er for deg som er faglig ansatt ved høgskole eller universitet med interesse for ledelse i barnehagen.

Konferansen arrangeres av Styrerutdanningen ved OsloMet.

Deltakelse er gratis. Meld deg på via den gule knappen over.

Program

9.30-9.35: Velkommen ved Ann Kristin Larsen, OsloMet – storbyuniversitetet

9.35-10.15: Ulf Buskqvist og Emilie Johansson, Karlstads Universitet: Leda (i) en digitaliserad förskola – ett etiskt spänningsfält


10.30-11.10: Anne Sigrid Haugset: Institusjonell ledelse i barnehagesektoren


11. 25-12.05: TALIS 3S 2018: Ansatte i norske barnehager trives i jobben (Udir 2019). Vibeke Opheim, NIFU: Innledning om rapporten. Etter innledningen følger workshop ledet av Elisabeth Førde og Cecilie Thun

12.05-12.45: Lunsj


12.45 -13.25: Hege Fimreite og Ingrid Fossøy, Høgskolen Vestlandet: Kunnskap i endring. Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar

13.40-14.20: Karin Hognestad og Marit Bø, Universitetet i Sør-Øst-Norge: Barnehagestyreres ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling


14.35-15.15: Workshop med utgangspunkt i foredragene etter lunsj
. Ledet av Alona Laski og Magritt Lundestad, begge OsloMet

15.15-15.30: Avslutning

Foredragsholdere

 • Ulf Buskqvist og Emilie Johansson

  Emelie Johansson är universitetsadjunkt och utbildningsledare i Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

  Ulf Buskqvist är lektor i pedagogiskt arbete och utbildningschef på Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. 

  Leda (i) en digitaliserad förskola - ett etiskt spänningsfält

  Det finns förhoppningar på digitaliseringens möjligheter inom skolväsendet, vilket bl.a. kommer till uttryck i nationella strategi- och styrdokument. Även om det i Sverige under många år varit stort fokus på skolans digitalisering har förskolan på senare tid börjat uppmärksammas, inte minst relaterat till skrivningarna om digitalisering och digital kompetens i läroplanen för förskolan. Det finns en vilja att öka tillgången till och användningen av digitala verktyg i skolor och förskolor utifrån nationella direktiv (Utbildningsdepartementet 2017) och styrdokument (SKOLFS 2018:50). Lärmiljöerna i svenska förskolor utrustas med digital teknik men det finns få studier om hur tekniken faktiskt används, på vems initiativ och med vilka syften samt vad förskolans digitalisering innebär för det pedagogiska ledarskapet.

  I föredraget presenteras resultat från en fallstudie av en förskola som gjort satsningar på att implementera digitala verktyg i lärmiljön för att utveckla arbetet med barnens och pedagogernas digitala kompetens. Resultaten visar på bl.a. på vikten av att ställa alternativa frågor om förskolans digitalisering och om hur digital kompetens kan beskrivas och förstås. Resultaten visar även att barns meningsskapande i digitala mediepraktiker på förskolan riskerar hamna i skymundan av policy kring digitalisering och digital kompetens. 

 • Anne Sigrid Haugset

  Anne Sigrid Haugset er sosiolog og ph.d.-student ved Nord universitet. Hun er dessuten Forsker III ved Trøndelag Forskning og Utvikling. 2012-d.d. 

  Institusjonell ledelse i barnehagesektoren

  Samtidig som feltet er fragmentert med flere forvaltningsnivåer, offentlige og private aktører og generelt stort mangfold på eiersiden, så preges barnehagesektoren av et institusjonelt fellesskap som gir normative og kognitive føringer for hvordan en god barnehage drives og ledes. Uformelle institusjonelle føringer som profesjonsnormer og felles meningsskapende arenaer og strukturer i sektoren utgjør sammen med lovverk og rammeplan «limet» som holder mangfoldet i sektoren sammen.

  Sosiale institusjoner av denne typen former atferd, men samtidig re-skapes, endres, ødelegges og vedlikeholdes de av aktører med ulike interesser. Teori om institusjonelt arbeid kaster lys over hvordan disse prosessene foregår. I innlegget vil jeg diskutere ledere på flere nivåer (barnehagestyrere, eiere, kommunal barnehagemyndighet, Fylkesmann) sine muligheter for og praksis for institusjonelt arbeid. Dette gjør jeg med basis i egen forskning på implementering av kvalitetssystem og kompetansestrategi i barnehagesektoren.

 • Hege Fimreite og Ingrid Fossøy

  Hege Fimreite er stipendiat i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Ho var medlem av ekspertgruppa om barnehagelærarrolla som leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet i 2018. 

  Ingrid Fossøy er dosent/dr.polit i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har i ei årrekkje undervist i pedagogikk i lærarutdanninga, forskingsmetode og veiledning på masternivå. 

  Kunnskap i endring. Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar

  Korleis kan systematisk kollegaveiledning medverke til utvikling av lærande barnehagar? I innlegget vårt vil vi presentere ein aksjonsforskingsstudie med videoopptak av veiledningssamtalar i leiargruppa i to barnehagar og deltakarane sine erfaringar uttrykt gjennom fokusgruppeintervju.

  Resultata indikerer endringar i måtar deltakarane gjennomførte møter, spesielt i måten dei kommuniserte med kvarandre og handterte profesjonelle utfordringar. Prosessen vart gradvis meir teori informert, og ei endring av kunnskap frå å vere utelukkande strukturell til å anerkjenne den som prosessuell vart identifisert. 

 • Marit Bøe og Karin Hognestad

  Marit Bøe er 1.amanuensis i pedagogikk, og forsker og underviser innenfor barnehagefeltet. 2017-2018 ledet hun sekretariatet for ekspertutvalget om barnehagelærerrollen som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet september 2017. 

  Karin Hognestad er førsteamanuensis i pedagogikk og lede av SEBUTI. Hun forsker på barnehagefeltet, og underviser også ved USN/HUI både på bachelor og masternivå i barnehagelærerutdanning. 

  Barnehagestyreres ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling

  Gjennom Utdanningsdirektoratet ble ordningen Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage lansert våren 2018 med oppstart i barnehagene høsten 2019. Sentralt i ordningen er at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling der aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.

  Presentasjonen handler om barnehagestyrere og hvordan det å lede kompetanseutvikling muliggjøres og hindres av sosiale forhold og barnehagens rammefaktorer. Teorien om praksisarkitekturer benyttes for å utforske hvordan diskurser, sosiale relasjoner og arbeidsforhold former ledelse av barnehagebasert kunnskapsutvikling og hvordan ledelse er en del av en språklig-kulturell, sosio-politisk og materiell-økonomisk sammenheng.

 • Vibeke Opheim

  Vibeke Opheim er assisterende direktør/forsker 1 ved NIFU. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt omfatter barnehagesektoren, utdanningsvalg, elever og studenters læringsutbytte, betydning av lærertetthet og klassestørrelse for elevenes læring, studiefinansiering, overgang til arbeidslivet, samt etter- og videreutdanning blant ulike grupper i arbeidslivet. Opheim er prosjektleder for TALIS Starting Strong Survey i Norge, OECDs første internasjonale undersøkelse av ansatte og ledere i barnehager. Hun vil presentere hovedfunn fra denne undersøkelsen her i dag. 

  TALIS Starting Strong Survey

  TALIS Starting Strong Survey er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager. Undersøkelsen gir et innblikk i hva de ansatte i Norge og åtte andre land mener om arbeidshverdagen og tilbudet barna får. Formålet med undersøkelsen er å gi mer kunnskap om hva som kjennetegner barnehager og barnehageansatte i ulike land. Undersøkelsen er ment å gi grunnlag for nyttige diskusjoner både nasjonalt og internasjonalt om kompetanse og kvalitet i barnehagene.  
   
  Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018, i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). I Norge er resultatene basert på svar fra 305 barnehager - både kommunale og private. 2068 ansatte og styrere har svart. Undersøkelsen ble gjennomført av NIFU, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
   
  Til sammen har ni land gjennomført undersøkelsen: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland. De ni landene har gjennomført en undersøkelse blant styrere og ansatte som arbeider med barn i alderen 3 til 5 år. Fire av landene (Danmark, Israel, Norge og Tyskland) har i tillegg gjennomført en egen undersøkelse blant styrere og ansatte som arbeider med barn under 3 år. Det vil si at i Norge består TALIS Starting Strong Survey av til sammen fire undersøkelser. En undersøkelse til styrere og en undersøkelse til ansatte som arbeider med barn i alderen 3 til 5 år, og en undersøkelse til styrere og en til ansatte som arbeider med barn under 3 år.
   
  Ansatte og styrere har fått spørsmål om: 

  • Faglig og yrkesmessig utvikling. 
  • Arbeidsoppgaver.
  • Praksis i barnehagen.  
  • Syn på barns utvikling.  
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben.
  • Samarbeid og ledelse.

  Den første internasjonale rapporten fra undersøkelsen ble publisert av OECD i oktober 2019. NIFU publiserte samtidig en kortrapport med sammendrag av resultater fra den internasjonale undersøkelsen. Begge rapporter kan lastes ned på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Ann Kristin Larsen

  Ann Kristin Larsen leder konferansen. Hun er førstelektor i sosiologi ved OsloMet, Institutt for barnehagelærerutdanning og programleder for styrerutdanningen. Larsen underviser i og forsker på organisasjon og ledelse i barnehagen.