Kunsteriks illustrasjon som viser et barn som løper utendørs.

Pedagogikkonferanse 2022: Å utdanne pedagoger med kunnskap, dømmekraft og handlekraft

Nå er barnehagelærerutdanningen under revisjon, noe som åpner et mulighetsrom det er grunn til å utforske. Med denne konferansen retter vi oppmerksomheten mot pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanningen.

Vi inviterer til å diskutere hvordan vi utdanner pedagoger med faglig tyngde og etisk bevissthet i møte med ulike krav, forventninger og til dels motstridende interesser i dagens barnehagevirkelighet. Tittelen på konferansen er inspirert av Unni Bleken som trekker fram tre sentrale begreper i diskusjonen om hvordan barnehagelærere kan være med å forme framtiden, nemlig kunnskap, dømmekraft og handlekraft.

Vel møtt til Pedagogikkonferanse 2022!

Program

 • Onsdag 19. oktober

  • 9.30-10.00: Registrering/kaffe 
  • 10.00-10.30:
   • Kulturelt innslag
   • Åpning v/Instituttleder Inger Marie Lindboe
   • Introduksjon v/Liv Sonja Jul-Larsen  
  • 10.30-11.30: Line Togsverd: Hvordan vil jeg være pædagog? Et centralt, men overset spørgsmål i pædagoguddannelsen
  • 11.45-12.45: Lunsj 
  • 13.00-14.00: Lars Løvlie: Hvis teknokratene ikke fantes
  • 14.15-15.15: Solveig Østrem: Profesjonens kritiske etos. Å hegne om pedagogikken i møte med skråsikkerhet og krav om standardisering
  • 15.30 - 16.30: Plenumsdiskusjon 
  • 19.00: Felles middag i festsalen
 • Torsdag 20. oktober

  • 9.00-9.10: Introduksjon til dagen v/Geir Aaserud
  • 9.10-10.10: Gert Biesta: World-Centred Education
  • 10.30-11.30: Anne Greve: Å delta i lek på måter som fører til mer lek. Barnehagelæreres deltakelse i barns lek
  • 11.30-12.00: Kaffepause
  • 12.00-13.00: Ann Merete Otterstad: Sporinger av pedagogikkfaget. Kan studentenes valgte tema i  bacheloroppgaven si noe om pedagogikkfaget i utdanninga? Og i tilfelle hva?
  • 13.00-13.30: Avslutning av konferansen
  • 13.30-14.30: Lunsj 

Om innslagene og foredragsholderne

 • Line Togsverd

  Line Togsverd: Hvordan vil jeg være pædagog? Et centralt, men overset spørgsmål i pædagoguddannelsen

  Hvordan man vil være pedagog er ikke et spørsmål man kan ta lett på. Togsverd tar utgangspunkt i en undersøkelse av den danske pedagogutdannelsen der det kom fram at både undervisere, praksisveiledere og studenter ser dette som utdannelsens viktigste spørsmål. Togsverd argumenterer for at fagligheten må tilegnes og utøves – men ikke begrunnes – personlig. Faget og dets verdier forplikter. Togsverd tematiserer relasjonene mellom person, profesjon og pedagogikk som fag, og drøfter hvordan utdannelsen kan støtte studentene i å orientere omtenksomt og taktfullt i deres kommende praksis.

  Line Togsverd er ph.d. og dosent i barndomspedagogikk ved UC Syd (University College Syddanmark). Hun er som forsker spesielt opptatt av pedagogers faglighet og hvordan den former seg og kan forstås i relasjonene mellom styring, fag og praksis. Togsverd er ansvarlig redaktør i tidsskriftet FPPU og forfatter av en lang rekke bøker og artikler om pedagogikk og pedagogutdannelse, herunder bøkene Styrket børnehavepædagogisk tradition eller mere læring – kritiske analyser af den nye læreplan (2022), God og dårlig pædagoguddannelse. 16 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse (2021) og Det pædagogiske projekt. Om at udøve, undersøge og udvikle pædagogisk praksis (2020).

  Les mer om Line Togsverd (ucsyd.dk).

 • Lars Løvlie

  Lars Løvlie: Hvis teknokratene ikke fantes

  Løvlie går til pedagogikkfagets kilder. I sin presentasjon tar han for seg Skinners behaviorisme og kontrasterer den med en praksisteori inspirert av tradisjonen fra Kant og Hegel til Habermas. Det står mellom en ekstrem amerikansk behaviorisme og en tysk-skandinavisk dannelsestradisjon. Løvlie viser også hvordan en særnorsk versjon av behaviorismen tar plass i barnehagen gjennom programmer for modifisering av adferd. Finnes det et alternativ? Ja. Det består i å erstatte den feilslåtte ideen om å forme individet ved teknologiske tiltak med innsikten at den enkelte former sin individualitet i takt med det samfunn og fellesskap han eller hun deltar i. 

  Lars Løvlie er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har vært gjestelektor ved Århus Universitet og gjesteprofessor ved Örebro Universitet der han også er æresdoktor. Han var medlem av Dannelsesutvalget for høyere utdanning fra 2007. Løvlies interessefelt er pedagogisk filosofi, danningshistorie og utdanningspolitikk. Blant hans siste publikasjoner er boken Politisering og pedagogisk motstand – veien til en barneorientert praksis (2021). 

  Les mer om Lars Løvlie (utdanningsforskning.no).

 • Solveig Østrem

  Solveig Østrem: Profesjonens kritiske etos. Å hegne om pedagogikken i møte med skråsikkerhet og krav om standardisering

  Presentasjonen tar utgangspunkt i spørsmålet om hvordan utdanningen kan ruste studentene til å stole på egen kunnskap i møte med en barnehagevirkelighet der det finnes mange aktører som forsøker å påvirke barnehagens innhold og arbeidsformer. Østrem løfter fram to forhold hun mener har avgjørende betydning: solid kunnskap om pedagogikkens kjernespørsmål og en forståelse av hva kritikk innebærer.

  Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse, pedagogikk og etikk. Hennes siste utgivelse er Å skrive akademisk. En veiviser for forskere (2021). Blant andre bøker hun er forfatter eller medforfatter av, er Barnet som subjekt (2012), Mestrer, mester ikke (2012), Barnehagelæreren som profesjonsutøver (2016), Profesjonell uro (2018) og Problembarna. Metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern (2019).

  Les mer:

   Laster inn ...
  • Gert Biesta

   Gert Biesta: World-Centred Education

   Biestas presentasjon tar utgangpunkt i hans siste bok med tittelen World-Centred Education der han argumenterer for at utdanning bør være verdenssentrert framfor å være barnesentrert eller curriculum-sentrert. Dette er ikke bare fordi utdanningen gir barna den kunnskap og de ferdighetene de trenger for å handle i verden, men først og fremst fordi verden er det sted der vår eksistens som mennesker finner sted.

   Gert J. J. Biesta er professor i pedagogikk ved Maynoot University i Irland og ved University of Edinburgh i Storbritannia. Han er også gjesteprofessor ved Universitetet i Agder. Han har skrevet mye om pedagogisk teori og filosofi og om pedagogisk og sosial forskning. Fra 1999 til 2014 var han sjefredaktør for tidsskriftet Studies in Philosophy and Education. I 2016 ble han medredaktør for Educational Theory. I 2011–2012 var han president for Philosophy of Education Society USA, som den første presidenten utenfra USA.

   Les mer om Gert Biesta (gertbiesta.com).

  • Anne Greve

   Anne Greve: Å delta i lek på måter som fører til mer lek. Barnehagelæreres deltakelse i barns lek

   Greves presentasjon tar utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt om læreres deltakelse i barns lek i barnehage og skole. Prosjektet skal munne ut i en bok der Knut Olav Kristensen og Eilen Bergvik er medforfattere. Hvorvidt lærere skal delta i barns lek er et spørsmål barnehagelærere har vært opptatt av helt siden Fröbels tid. Greve, Kristensen og Bergvik har intervjuet lærere og barn i skole og barnehage og fått nye perspektiver på hvordan lærere kan delta i lek på måter som fører til mer lek.

   Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er sentrert rundt barns lek, barns vennskap og barnehagelærerprofesjonens historie. Anne er selv barnehagelærer med lang fartstid i barnehagen før hun gikk over i barnehagelærerutdanningen i 2002. Hun leder den tverrfaglige forskningsgruppen Barneliv og profesjonsutøvelse ved OsloMet og er medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo.

   Les mer:

    Laster inn ...
   • Ann Merete Otterstad

    Ann Merete Otterstad: Sporinger av pedagogikkfaget. Kan studentenes valgte tema i bacheloroppgaven si noe om pedagogikkfaget i utdanninga? Og i tilfelle hva?

    I sin presentasjon sporer Otterstad studentenes valgte tema for bacheloroppgaven for å undersøke om deres avgjørelse kan si noe om pedagogikkfaget i utdanninga. Ideen til pilotundersøkelsen sprang ut fra spørsmålet: hvilke pedagogiske kunnskapsperspektiver kan se ut til å dominere, og hva virker fraværende i utdanningen? Hvis barnehagelærerutdanningen og pedagogikkfaget i dag skal kunne reflektere mangfoldige kunnskapssyn i en kompleks verden er det nødvendig at studenter og får kunnskap om et rikt utvalg av pedagogiske teorier. Otterstad henter inspirasjon hos Tone Kvernbekk (2005) som gir teori en posisjon som et rammeverk for å se, tenke, reflektere, analysere og formulere hvordan en som profesjonsutøver relasjonelt og kollektivt virker med alle og alt i omgivelsene.

    Ann Merete Otterstad er utdannet barnehagelærer og tilsatt som professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet-storbyuniversitetet. Hun arbeidet en årrekke i barnehager og har cirka 30 år i barnehagelærerutdanningen. Med interesse for filosofiske ideer og vitenskapsteori stilles metodologiske spørsmål til forskning og faglig innhold i pedagogikkfaget. Kritiske teorier og barnehagepolitikk danner og basis for mange av de nasjonale og internasjonale publikasjonene og bøkene hun har publisert alene og kollektiv med andre.  Hun er medredaktør for tidsskriftet Reconceptualizing Educational Research Methodology.

    Les mer:

     Laster inn ...
    • Tidligere konferanser

     Konferansen er den femte i rekken av konferanser av og for pedagogikklærere i barnehagelærerutdanningen. 

     • 2016: Høgskolen i Hedmark, Hamar: Pedagogikk i den nye barnehagelærerutdanningen (13.-14. september).
     • 2017: Høgskulen på Vestlandet, Bergen: Pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanninga (17.-18. oktober).
     • 2018: Høgskolen i Østfold, Halden: Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen – kollektive  læringsprosesser (8.-9. oktober).
     • 2019: Universitetet i Sørøst-Norge, Tønsberg: Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen – sammenbindende og kraftfull (6.-7. november).
     • 2021: Universitetet i Tromsø, Alta: Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - Pedagogikken i et grenseoverskridende landskap - avlyst pga. covid-19.
    • Påmelding og annen praktisk informasjon

     Påmelding, priser og betaling

     Lenke til betalingsnettside finner du via den gule knappen lenger opp på siden.

     Ordinær pris: Inklusiv konferansemiddag: 3550 kroner, uten konferansemiddag: 2550 kroner. 

     NB! Påmelding er bindende. Det gis ingen refusjon etter 19. september.

     Sted

     Hele konferansen finner sted ved OsloMets kurs- og konferansesenter i Clara Holsts hus, Campus Pilestredet, Oslo. Adressen er Pilestredet 46. 

     Overnatting

     Vi har ikke valgt å booke rom til konferansen på et bestemt hotell. Dere vil få like priser som oss fordi de fleste i universitet og høgskoler har avtaler med samme kjeder. 

     Disse hotellene ligger i gangavstand til konferanselokalene og er hoteller vi anbefaler: 

     • Scandic Holberg Hotell
     • Scandic Hotel St. Olavsplass
     • Thon Hotel Europa
     • Thon Hotel Slottsparken
     • Thon Hotel Munch

    Faglig kontaktperson

     Laster inn ...

     Administrativ kontaktperson

      Laster inn ...

      Illustrasjon: Karin Fajersson.