!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Forskningsseminar ved SPS: Praktisk kunnskap i en upraktisk verden

Et forsøk på å forstå håndverkerens kroppsliggjorte praksis. En presentasjon ved Jørn Ljunggren.

Jørn Ljunggren presenterer sitt artikkelutkast. Ljunggren arbeider for tiden på et forskningsprosjekt om «Den moderne arbeiderklassen» og vil kontekstualisere spørsmålet ved hjelp av ulike datakilder, ikke minst et nylig avsluttet etnografisk feltarbeid hvor han jobbet som elektriker. 

At utførelsen av håndverk handler om kunnskap er åpenbart. De fleste håndverk er institusjonaliserte gjennom fag- eller svennebrev, som oppnås gjennom formaliserte utdanningsløp. Håndverkere kan slik sett sammenlignes med andre eksperter – de kan utføre handlinger på bakgrunn av en kunnskap som ikke er allment tilgjengelig.

Likevel skiller håndverkskunnskap seg fra mye annen ekspertkunnskap gjennom å være så sterkt kroppsliggjort: Rørleggeren kan ikke skrive ned nøyaktig hvor hardt en vannlås skal skrus til, snekkeren kan ikke formulere presist hvor mye kraft som skal til for å slå inn en to-toms spiker. På denne måten ligner håndverkerens kunnskap langt mer på idrettsutøverens enn på akademikerens: Den er praktisk og den må innøves gjennom repetisjon over tid.

Også dette er i noen grad institusjonalisert – standardløpet for å oppnå et fagbrev innebærer en praktisk læretid. «Skal en lære, så må man gjøre». Håndverkere selv, uttrykker imidlertid ofte at «andre» har svært liten forståelse for deres kunnskap og for hva de faktisk driver med, typisk uttrykt gjennom motsetningen mellom håndverkere og arkitekter.

Et annet aspekt er at den kroppsliggjorte karakteren til håndverkskunnskapen ikke oppleves å bli anerkjent som kunnskap. Bekymringer blant håndverkere her er knyttet både til at utdanningen i for liten grad vektlegger dette og til at kjøpere av håndverkstjenester i så stor grad vektlegger pris fremfor «kvalitet». Men også «folks» generelle holdninger til håndverkere, deres lønnsutvikling og søkningen til yrkesfag er viktige tema.

Som ledd i en større pågående analyse om sammenhengen mellom håndverkeres kroppslig arbeidspraksis og deres bredere livsanskuelse, stiller Ljunggren i dette innlegget spørsmålet om det lar seg gjøre å sette ord på håndverkeres kroppsliggjorte og praktiske kunnskap.

Om forskningsseminarrekken

Forskningsseminaret ved Senter for profesjonsstudier er primært et forum der alle senterets medarbeidere møtes for å diskutere aktuelle forskningsbidrag og arbeid under utvikling.

Interesserte fra andre deler av OsloMet og eksterne institusjoner er også velkomne. Det forventes at deltakerne forbereder seg ved å lese tekstmaterialet som sendes ut før hvert seminar.

Ta kontakt med Fredrik Thue dersom du ønsker å få tilsendt teksten.

Kontakt

Laster inn ...