Bygg med OsloMets logo i gult

Samfunnsfagkonferansen 2021

Å fremme kritisk tenkning er en viktig del av skolens mandat og står sentralt i Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). Årets nettverkskonferanse for nasjonalt nettverk for samfunnsfagene i lærerutdanningene (NSL) har kritisk tenkning som hovedtema.

Hva innebærer kritisk tenkning i samfunnsfag? Hvilke rammer gir den norske og nordiske samfunnskonteksten for kritisk tenkning i skolen? Hva er mulighetene og hvor går grensene for hva vi kan tenke kritisk om? Hvordan inkludere alle elever i å tenke kritisk i bred forstand? Dette er eksempel på spørsmål som danner utgangspunkt for presentasjoner på årets konferanse .

Vel møtt til Samfunnsfagskonferansen 2021!

 • Program

  Programmet er foreløpig og vil bli oppdatert med  mer detaljer når konferansen nærmer seg.

  Onsdag 24. november: PhD-samling

  Kl. 12.30  – ca. kl. 17: Workshop om akademisk skriving med Lynn Nygaard (PRIO)

  Sted: Kurs- og konferansesenter, Clara Holsts hus, Pilestredet 46 (P46).

  Samlingen avsluttes med middag og sosialt samvær på Deiglig Fyrhuset på campus OsloMet.

  Torsdag 25. November: Konferanse

  Kl. 08.30 – 10.00: Registrering
  Sted: Foajé, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 10.00 – 10.20: Velkommen v/arrangør
  Sted: Auditorium Athene 1+2, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 10.20 – 10.30: Kaffe/frukt
  Sted: Foajé, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 10.30 – 11.30: Key note TBC
  Sted: Auditorium Athene 1+2, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 11.30 – 12.30: Lunsj    
  Sted: Foajé og sosial sone 3. etg. KK-senter, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 12.30 – 14.30: Parallellsesjon 1    
  Sted: OsloMet Kurs- og konferansesenter, Clara Holst hus (P46)

  Kl. 15.30 – 17.00: Parallelle aktiviteter: 

  Oppmøtetid og -sted kommer 

  Kl. 19.00: Konferansemiddag     
  Sted: Restaurant i Oslo sentrum

  Fredag 26. november: Konferanse

  Kl. 09.00 – 10.45: Paneldebatt Tema og deltakere TBC
  Sted: Auditorium Athene 1 + 2, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 10.45 – 11.00: Kaffe/frukt    
  Sted: Foajé og Sosial sone, 3. etg. KK-senter, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 11.00 – 12.30: Parallellsesjon 2    
  Sted: OsloMet Kurs- og konferansesenter, Clara Holst hus (P46)

  Kl. 12.30 – 13.15: Lunsj 
  Sted: Foajé og sosial sone 3. etg. KK-senter, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 13.15 – 14.45: Parallellsesjon 3    
  Sted: OsloMet Kurs- og konferansesenter, Clara Holst hus (P46)

  Kl. 14.45 – 15.00: Kaffe/frukt    
  Sted: Foajé og sosial sone 3. etg. KK-senter, Clara Holsts hus (P46)

  Kl. 15.00 – 16.00: Årsmøte for nettverket    
  Sted: Auditorium Athene 1 + 2, Clara Holsts hus (P46)

 • Om kritisk tenkning – inspirasjon for abstracts til årets konferanse

  Å fremme kritisk tenkning er en viktig del av skolens mandat og står sentralt i Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). At kritisk tenkning løftes fram som en del av opplæringen i enda større grad enn tidligere, både i skolen og barnehagen (jf. Rammeplan for barnehagen 2017) kan ses i sammenheng med en mer kompleks medievirkelighet, overfloden av informasjon, rask teknologisk endring og samfunnsutfordringer når det gjelder utdanning til demokrati og bærekraftig utvikling. 

  I den overordnede delen av det norske læreplanverket forstås kritisk tenkning som å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte. Dette knyttes til kildekritikk og vitenskapelig metode, men også til å kunne foreta etiske vurderinger. Læreplan for samfunnsfag fremhever i tillegg samfunnskritisk tenkning og sammenhenger som et av fagets kjerneelement. 

  Faglitteratur om kritisk tenkning i utdanningsfeltet har forsøkt å identifisere kriterier for kritisk tenkning og diskutere om temaet bør undervises som en generell ferdighet eller integrert i fagene. Kritisk tenkning i samfunnsfag handler om hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan ruste eleven til å forstå verden og sin plass i den for å kunne være en aktiv medborger (Ferrer, Jøsok, Ryen, Wetlesen og Aas, 2019). Det derfor nærliggende å diskutere hva kritisk tenkning innebærer i faget som helhet og hva som er mer fagspesifikt for historie, geografi og samfunnskunnskap, gjerne i et nordisk perspektiv (jf. Ledman, 2019).  

  I operasjonaliseringen av kritisk tenkning i skolen, ser vi ofte en instrumentell tilnærming som vektlegger ferdigheter innen argumentasjon, analyse og kildekritikk, mens den sosiale og politiske konteksten for undervisningen i liten grad blir problematisert (Lim, 2016). Studier av kritisk tenkning i samfunnsfag fra flere land framhever nettopp en aktiv lærerrolle, et velvalgt faginnhold og støttestrukturer for å utvikle elevenes kritiske tenkning (Skolforskningsinstitutet, 2020). Dette reiser spørsmål om trening av ferdigheter kan gå på bekostning av samfunnsfagets normative mandat knyttet til makt- og systemkritikk. I lys av dette kan vi spørre hvilke rammer den norske og nordiske samfunnskonteksten gir for kritisk tenkning i skolen? Hva er mulighetene og hvor går grensene for hva vi kan tenke kritisk om? Hvordan inkludere alle elever i å tenke kritisk i bred forstand?

  Referanser 

  • Ferrer, M., Jøsok, E., Ryen, E., Wetlesen, A. & Aas, P. A. (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag? I M. Ferrer & A. Wetlesen, Kritisk tenkning i samfunnsfag (s. 1-29). Oslo: Universitetsforlaget. 
  • Ledman, K. (2019). Discourses of criticality in Nordic countries’ school subject Civics. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 3, 149-167. 
  • Lim, L. (2016). Knowledge, control and critical thinking in Singapore. State ideology and the politics of pedagogic recontextualization. Oxon: Routledge.
  • Skolforskningsinstitutet (2020). Kritisk tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap. Systematisk översikt, 03. Solna: Skolforskningsinstitutet. 

  Konferansen er en del av virksomheten til Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene (samfunnsfag.net). 

 • Innlevering av abstracts

  Frist for innlevering av abstracts 10. juni!

  Nettskjema for innlevering av abstracts (nettskjema.no) 

  Du kan sende inn abstracts til papers (300 ord) eller hele sesjonsforslag, med presentasjon av sesjon (max 500) + abstracts til hvert paper (300 ord).

  Mulige temaer kan være: 

  • Det generelle og det fagspesifikke ved kritisk tenkning i samfunnsfagene
  • Den sosiale og politiske konteksten for kritisk tenkning i skolen 
  • Spenningene knyttet til kritisk tenkning og fagets normative mandat
  • Kritisk tenkning og medborgerskap (demokratisk, økologisk, globalt, digitalt) 
  • Kritisk tenkning i praksisfeltet og begynneropplæring spesielt
  • Kritisk literacy i samfunnsfag
  • Progresjon i kritisk tenkning gjennom utdanningsløpet
  • Kritisk tenkning i styringsdokumenter og læremidler

  Vi ønsker også velkomment bidrag til konferansen som handler om andre aspekter ved samfunnsfagdidaktikk og ikke eksplisitt om kritisk tenkning. 

 • Stipendiatsamling 24. november

  I forkant av konferansen blir det arrangert en egen stipendiatsamling onsdag 24. november. Deltakeravgift 350 kr (inkluderer samling og felles middag). Se informasjon om påmelding under påmeldingsoverskriften under. 

  Om du ønsker å delta på selve konferansen 25-26. nov kommer denne deltakeravgiften i tillegg. 

 • Påmelding og annen praktisk informasjon

  Påmelding, priser og betaling

  Lenke til betalingsnettside kommer om kort tid.

  Earlybird: Inkl. konferansemiddag: 1750 kr, uten konferansemiddag: 1350 kr.

  Ordinær pris: inkl. middag: 1950 kr., uten konferansemiddag: 1550 kr. 

  Phd-samling: 350 kr.

  Sted: Hele konferansen finner sted ved OsloMet Kurs- og konferansesenter i Clara Holsts Hus, Campus Pilestredet, Oslo. Adressen er Pilestredet 46. (google.com)

  Overnatting

  Vi har ikke valgt å booke rom til konferansen på et bestemt hotell. Dere vil få like priser som oss fordi de fleste i universitet og høgskoler har avtaler med samme kjeder. 

  Disse hotellene ligger i gangavstand til konferanselokalene og er hoteller vi anbefaler: 

  • Scandic Holberg Hotell
  • Scandic Hotel St. Olavsplass
  • Thon Hotel Europa
  • Thon Hotel Slottsparken
  • Thon Hotel Munch

Kontakt

Laster inn ...