Samfunnsfagkonferansen 2021

Nettverkskonferansen for samfunnsfag 2021 avholdes ved OsloMet - storbyuniversitetet, med Seksjon for samfunnsfag ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier som arrangør. Tema for årets konferanse er Kritisk tenkning i samfunnsfag.

Å fremme kritisk tenkning er en viktig del av skolens mandat og står sentralt i Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). At kritisk tenkning løftes fram som en del av opplæringen i enda større grad enn tidligere, både i skolen og barnehagen (jf. Rammeplan for barnehagen 2017) kan ses i sammenheng med en mer kompleks medievirkelighet, overfloden av informasjon, rask teknologisk endring og samfunnsutfordringer når det gjelder utdanning til demokrati og bærekraftig utvikling. 

I den overordnede delen av det norske læreplanverket forstås kritisk tenkning som å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte. Dette knyttes til kildekritikk og vitenskapelig metode, men også til å kunne foreta etiske vurderinger. Læreplan for samfunnsfag fremhever i tillegg samfunnskritisk tenkning og sammenhenger som et av fagets kjerneelement.

Faglitteratur om kritisk tenkning i utdanningsfeltet har forsøkt å identifisere kriterier for kritisk tenkning og diskutere om temaet bør undervises som en generell ferdighet eller integrert i fagene. Kritisk tenkning i samfunnsfag handler om hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan ruste eleven til å forstå verden og sin plass i den for å kunne være en aktiv medborger (Ferrer, Jøsok, Ryen, Wetlesen og Aas, 2019). Det derfor nærliggende å diskutere hva kritisk tenkning innebærer i faget som helhet og hva som er mer fagspesifikt for historie, geografi og samfunnskunnskap, gjerne i et nordisk perspektiv (jf. Ledman, 2019). 

I operasjonaliseringen av kritisk tenkning i skolen, ser vi ofte en instrumentell tilnærming som vektlegger ferdigheter innen argumentasjon, analyse og kildekritikk, mens den sosiale og politiske konteksten for undervisningen i liten grad blir problematisert (Lim, 2016). Studier av kritisk tenkning i samfunnsfag fra flere land framhever nettopp en aktiv lærerrolle, et velvalgt faginnhold og støttestrukturer for å utvikle elevenes kritiske tenkning (Skolforskningsinstitutet, 2020). Dette reiser spørsmål om trening av ferdigheter kan gå på bekostning av samfunnsfagets normative mandat knyttet til makt- og systemkritikk. I lys av dette kan vi spørre hvilke rammer den norske og nordiske samfunnskonteksten gir for kritisk tenkning i skolen? Hva er mulighetene og hvor går grensene for hva vi kan tenke kritisk om? Hvordan inkludere alle elever i å tenke kritisk i bred forstand? 

Mulige temaer kan være: 

Vi ønsker også velkomment bidrag til konferansen som handler om andre aspekter ved samfunnsfagdidaktikk og ikke eksplisitt om kritisk tenkning. 

Referanser 

Konferansen er en del av virksomheten til Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene (samfunnsfag.net). 

Vel møtt til Samfunnsfagskonferansen 2021.

Påmelding

Påmeldingsavgift «early bird-tilbud» før 1. september 1750 kr. Etter 1. september er påmeldingsavgiften 1950 kr. Link til påmelding kommer.

Stipendiatsamling 24. november

I forkant av konferansen blir det arrangert en egen stipendiatsamling onsdag 24. november. Deltakeravgift 350 kr (inkluderer samling og felles middag). Link til påmelding kommer.

Kontakt

    Laster inn ...