Oslo Rådhus. Foto: Pixabay/alexvongutthenbach-lindau

Sammen for en bedre by – kunnskapsbygging for bedre folkehelse og oppvekstvilkår

Bli med på en dag med foredrag og diskusjoner med bred deltakelse fra både kommunen og OsloMets utdanninger og forskningsmiljøer hvor vi ser på hvordan vi kan samhandle enda bedre for å styrke oppvekstvilkår og helse og livskvalitet i Oslo.

Oslo kommune og OsloMet – storbyuniversitetet har inngått et formelt samarbeid: Universitetskommunen Oslo.

Unikom Oslo bygger på den erkjennelsen av at partene er gjensidig avhengig av hverandre: Oslo kommune trenger profesjonsutøvere som har den kunnskapen som skal til for å løse arbeidsoppgavene de møter på en god måte og yte tjenester av høy kvalitet. OsloMet har behov for kunnskap fra kommunen slik at universitetets utdanninger og forskning er godt tilpasset kommunens utfordringer og behov.

Konferansen Sammen for en bedre by er et ledd i dette samarbeidet, der vi gjennom dialog og erfaringsutveksling vil rette søkelyset mot hvordan vi sammen kan bidra til god helse og gode oppvekstvilkår for Oslos innbyggere. Konferansen består av faglige innlegg, panelsamtaler og dialoggrupper. Innspillene herfra vil gi retning til det videre arbeidet i Unikom Oslo.

Målgruppe for konferansen er ansatte i Oslo kommune og ansatte og studenter ved OsloMet som jobber med eller er interessert i folkehelse og barn og unges oppvekst.

Målet er å styrke samhandling mellom Oslo kommune og OsloMet innenfor to tverrsektorielle områder: Folkehelse og oppvekstvilkår for barn og unge.

Konferansen er gratis.

 • Program

  08:30-09:00 Registrering.

  09:00 Bandet dem horns blåser konferansen i gang! Konferansen starter presis så da bør alle ha funnet plassen sin.

  Konferansierer er Henriette Bøe, leder av Studentparlamentet ved OsloMet og Juweria Hassan, ruskonsulent i Ungdomsteam Bydel Gamle Oslo.

  Velkommen! Hilde Lorentzen, prosjektleder for Universitetskommunen Oslo (Unikom Oslo)

  09:10 Hvorfor er samarbeid viktig? Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo og Christen Krogh, rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet

  09:30-10:35 Folkehelse: God helse og livskvalitet for alle

  • Hva er Oslo kommunes strategi for folkehelsearbeidet? Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
  • Utfordringer og muligheter i folkehelsearbeidet sett fra bydel Stovner. Hva ønsker bydelen å få ut av et tettere samarbeid med OsloMet? Line Ellingsen, folkehelserådgiver Bydel Stovner
  • Hvordan jobber OsloMet med folkehelsefeltet og hva kan OsloMet bidra med i kommunens folkehelsearbeid? Dekan Gro Jamtvedt, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
  • Hvordan kan OsloMet og kommunen styrke undervisning og forskning innen folkehelsearbeidet gjennom samhandling? Instituttleder Mari Klokkerud, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet

  10:35-10:50 Pause

  10:50-11:55 Gode oppvekstvilkår

  • Hva er Oslo kommunes strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo? Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap
  • Utfordringer og muligheter i arbeidet med gode oppvekstvilkår sett fra bydel Søndre Nordstrand.  Hva ønsker bydelen å få ut av et tettere samarbeid med OsloMet? Hilde Stølsvik, bydel Søndre Nordstrand
  • Hvordan jobber OsloMet med oppvekstfeltet og hva kan OsloMet bidra med i kommunens arbeid med å skape gode oppvekstvilkår? Oddgeir Osland, dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
  • Hvordan kan OsloMets institutter og kommunen styrke undervisningen og forskningen innen oppvekstfeltet gjennom samhandling? Vibeke Bjarnø, instituttleder for Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

  11:55-12:25 Hva skal til for å lykkes i samarbeidet?

  Samtale mellom bydelsansatte og instituttledere ved OsloMet.

  12:25-12:55 Lunsj

  12:55-13:30 Hva sier forskningen om samhandling mellom kommunens tjenester, og mellom kommunen og universitet og høgskoler?

  • Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune, Nora Gotaas, forsker ved  NIBR, OsloMet
  • Samordnet innsats for utsatte barn og unge, Inger Lise Skog Hansen, forsker, FAFO

  13:30-14:50 Dialoggrupper

  Konferansedeltakerne deltar i grupper for å diskutere konkrete samhandlingsutfordringer og ikke minst muligheter innen ulike arbeidsområder. Hensikten er å synliggjøre praksisstedenes behov og universitetets muligheter til å imøtekomme disse.

  • Bydelens utfordringer og behov i sitt arbeid for å fremme god helse og livskvalitet
  • Forslag til områder for økt samhandling for kommunen og OsloMet for å løse utfordringer/behov
  • Forslag til tiltak eller aktiviteter til Unikoms videre arbeid

  14:50-15:05 Pause

  15:05-15:40 Eksempler på vellykket samhandling mellom kommunen og OsloMet

  • Ungdata, Anders Bakken, forsker II, NOVA, OsloMet
  • Brobyggersatsingen, Ida Svege, førsteamanuensis, OsloMet
  • OsloMet Holmlia, Mette Tollefsrud, førstelektor, OsloMet

  15:40-16:00 Avslutning og veien videre

  • Carl Thodesen, prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, OsloMet
  • Solveig Tesdal, seksjonssjef for digitalisering, utvikling og innovasjon
 • Presentasjon av innledere og foredragsholdere

  Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder i Oslo.

  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

  Marthe Scharning Lund (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

  Solveig Tesdal er seksjonssjef for digitalisering, utvikling og innovasjon i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune.

  Hilde Stølevik er enhetsleder for helsetjenester barn og unge i Bydel Søndre Nordstrand.

  Line Ellingsen er folkehelserådgiver i Bydel Stovner siden 2019, bachelor i samfunnsernæring (OsloMet), master i helsevitenskap (UiO) og videreutdanning i helse og omsorg i plan (UiT).

  Christen Krogh er rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Carl Christian Thodesen er prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Gro Jamtvedt er dekan på Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet.

  Oddgeir Osland er dekan på Fakultet for samfunnsvitenskap med ansvar for Oslo Mets satsning på Campus Holmlia.

  Mari Klokkerud er instituttleder, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet. Utdannet ergoterapeut med master og ph.d. fra Institutt for helse og samfunn på UiO.

  Vibeke Bjarnø er instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Nora Gotaas er sosialantropolog og seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med prosjekter knyttet til politikk- og tjenesteutforming og folkehelse. Deriblant tiltak rettet mot barn og unge for utjevning av sosial ulikhet i helse og selvhjelpsgrupper for voksne.

  Inger Lise Skog Hansen er sosiolog og seniorforsker ved Fafo. Hun har lang erfaring fra velferdsforskning hvor levekår, sosial inkludering og tjenester til utsatte grupper har vært blant hennes hovedtemaer.

  Anders Bakken er sosiolog og forsker ved NOVA. Han er leder for Ungdata-senteret og prosjektleder for Ung i Oslo, en ungdomsundersøkelse NOVA har gjennomført i samarbeid med Oslo kommune siden 1990-tallet. Bakken har forsket på en rekke temaer i de unges liv. De siste årene har forskningen vært knyttet til ungdoms idrettsdeltakelse, livskvalitet og sosiale forskjeller i ungdomstiden.

  Ida Svege er førsteamanuensis ved Brobyggersatsingen, Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet og leder for programutvikling i Stiftelsen Dam. Hennes interesser inkluderer utvikling av tiltak for behovsidentifisert, samfunnsnyttig forskning, og initiativ for å fremme åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet i forskningen.

  Mette Tollefsrud er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og tidligere instituttleder ved barnehagelærerutdanningen (2011-2019), prosjektleder Storbybarn 2019 og prosjektleder for OsloMet Holmlia.

  Henriette Bøe, leder for Studentparlamentet ved OsloMet. Bachelor i vernepleie (OsloMet).

  Juweria Hassan, ruskonsulent for barn og unge i Bydel Gamle Oslo. Bachelor i barnevern, master i sosialt arbeid (OsloMet).

  Det musikalske innslaget står bandet dem horns (demhorns.no) for.

 • Programkomité

  Konferansen er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo kommune. Komitéen består av:

  Katharina Gabrielsen, fagkonsulent ved barnehageseksjonen i Bydel Grünerløkka

  Anne-Stine Tømmeraas Bergsløkken, spesialrådgiver i Seksjon for barnehage i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune

  Hildegunn Brattvåg, spesialrådgiver i seksjon helsetjenester i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

   Laster inn ...

   Christin Waage, førsteamanuensis i folkehelse, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi OsloMet

    Laster inn ...

    Hilde Lorentzen, prosjektleder Universitetskommunen Oslo, OsloMet

     Laster inn ...

     Runa Kalleson, førsteamanuensis, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) og prosjektleder for INTERACT, OsloMet

      Laster inn ...

      Victoria Telle Hjellset, avdelingsleder for master i helsesykepleie og førsteamanuensis i folkehelse, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet

     Unikom Oslo

     Unikom Oslo er et formalisert samarbeid mellom OsloMet og Oslo kommune der formålet er å bidra til at forskningen og utdanningene ved OsloMet er nyttig og relevant for dem som jobber i Oslo-regionen. Ett virkemiddel for å nå dette, er å sørge for at ansatte ved OsloMet har tilstrekkelig kunnskap om praksisfeltets behov og utfordringer. Denne konferansen skal bidra til det.

     Tegsteinsfasade med gul OsloMet-logo

     Kontakt

     For mer informasjon kontakt Hilde Lorentzen, prosjektleder for Universitetskommunen Oslo, hildelo@oslomet.no, tlf. 93 28 20 80.

      Laster inn ...