En eldre dame holder hånden til en sykepleier. Foto: Colourbox.com.

Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp

Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss i vekslinga?

Dette har vært tema for et stort forskningsprosjekt ledet fra OsloMet, og nå vil forskerne fortelle hva de har funnet.

Flere reformer i helse- og omsorgssektoren de siste årene har ført til at kommunene har fått økt ansvar for å utvikle integrerte helse- og omsorgstjenester i samarbeid med sykehus og brukere. 

Samtidig har det over lang tid blitt påpekt av brukere, pårørende, helsepersonell og helseadministratorer at behandling bør koordineres bedre for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Det er risiko for brudd i overgang mellom ulike tjenester, avdelinger og enheter.  

Hvordan kan vi få til bedre koordinering av tjenestene til det beste for brukerne?

Om prosjektet

Forskerne har undersøkt og fulgt eldre pasienter som er innlagt i sykehus og deres overgang til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pasienter, pårørende og tjenesteutøvere har blitt intervjuet.

De har gjennomført landsomfattende spørreundersøkelser blant et stort antall sykepleiere i sykehus og sykehjem og hjemmetjenesten om kvaliteten på overgangen, informasjonsutveksling og hvordan sykepleierne i de to linjene opplever samarbeidet med hverandre.

Samhandling mellom ulike tjenester i kommunene om eldre er også undersøkt ved hjelp av spørreskjemadata, kvalitative intervjuer, observasjon og analyser av registerdata.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskergruppa «Aldring, helse og velferd» ved Fakultet for helsevitenskap og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet samt Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik.

Les mer om prosjektet CROSSCARE-OLD her (uni.oslomet.no)

Det har vært finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program «Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL) (pdf) (forskningsradet.no).

Målgruppen for konferansen er praksisfelt, politikere og utdanningssektoren. 

Konferansen vil bidra til å sette søkelys på hva som rører seg innen det tverrfaglige fag- og forskningsfeltet som CROSSCARE-OLD omhandler, og gi faglig påfyll fra inspirerende foredragsholdere.

Webinaret er åpent for alle interesserte og er gratis.

Program

Velkommen! 

På vegne av prosjektgruppen Astrid Bergland (prosjektleder), Jonas Debesay, Heidi Gautun og Maren Kristine Raknes Sogstad