Rapportlansering: "Utdanning, læring og kompetanse ved NAV-kontorene"

Velkommen til lansering av rapporten "Utdanning, læring og kompetanse ved NAV-kontorene. En analyse av endringer, variasjoner og sammenhenger basert på surveydata fra perioden 2011-2018" av Lars Inge Terum og Talieh Sadeghi.

Arrangementet er åpent for alle, og krever ingen påmelding. Velkommen!

  • Om rapporten

    Da NAV-kontorene ble etablerte i perioden 2006-2009 bestod de i hovedsak av tidligere medarbeidere fra arbeids- trygde og sosialkontorene. Rekrutteringspolitikken til de tre etatene preget sammensetningen av medarbeidere ved de nye NAV-kontorene. Etter hvert har NAV utviklet sin egen rekrutterings- og kompetansepolitikk. Nye medarbeidere har kommet til og kvalifiseringen skjer ikke bare ved universitets og høgskoler, men også knyttet til arbeidet i NAV. Nå er det ca. 11000 årsverk ved NAV-kontorene, som årlig har mer enn 7 millioner brukerbesøk. Medarbeidernes kompetanse er viktig for både brukererfaringene, forvaltningspraksis og arbeidsinkluderingen.

    Rapporten gjør bruk av tre surveyundersøkelser, gjennomført i 2011, 2015 og 2018 ved de samme kontorene.  Vi undersøker endringer og variasjoner i medarbeidernes utdanningsbakgrunn og læringen som har skjedd ved NAV-kontorene. I lys av dette analyserer vi hvordan opplevd kompetanse og kvaliteten på arbeidet henger sammen med utdanningsbakgrunn og trekk ved arbeidsplassen. 

    Rapporten er del av prosjektet «Endringer i utdanning og kompetanse ved lokalkontorene i NAV», som har mottatt økonomisk støtte (2,5 månedsverk) fra FoU-midlene til Arbeids- og velferdsdirektoratet, men også av «TREfF-2 prosjektet» som er finansiert gjennom VAM-programmet i Norges forskningsråd. Dataene som brukes ble samlet inn gjennom «TREfF-2 prosjektet» (2016-2019) og forløperen «TREfF-prosjektet» (2010-2015).

Senter for profesjonsstudier

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner. I år fyller vi 20 år!

Les mer om Senter for profesjonsstudier