Campusprosessen på Fakultet for helsevitenskap (HV)

OsloMet skal utvikle bærekraftige, moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer og fakultetene skal levere sine forslag. Les om arbeidet og prosessen ved Fakultet for helsevitenskap.

OsloMet skal etablere en ny campus på Lillestrøm og vi jobber med å utvikle planer for den nye campusen og hvordan den skal henge sammen med virksomheten i Pilestredet. Når campusen på Lillestrøm er etablert, skal campusen på Kjeller fases ut. Fakultetet utreder hvilke muligheter campusutviklingen gir og hvilke konsekvenser denne får for våre ansatte, studenter og relevante samarbeidspartnere.

 • Mål for arbeidet

  Campusprogrammet ved OsloMet skal sikre helhetlige vurderinger i campusutviklingen, og at samfunnsoppdraget og strategiske føringer ivaretas.

  Programmet har satt følgende effektmål:

  • Bidra til målet om å utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer
  • Styrke OsloMet sin posisjon som en profesjonell organisasjon som er ledende i å benytte ny teknologi
  • Bidra til moderniserings- og utviklingsarbeid i universitetets forbedringsagenda
  • Sikre en tydelig sammenheng mellom eiendomsporteføljen og utdannings- og forskningskvalitet
  • Programmet er nært knyttet til OsloMet sine langsiktige strategiske valg som skal bidra til å styrke universitetets økonomiske handlingsrom

  Fakultetets arbeid med campusutviklingen skal:

  • legge til rette for et godt, effektivt, fremtidsrettet og helsefremmende arbeids- og læringsmiljø som gjør det attraktivt å jobbe og studere ved HV​
  • se helhetlig på HVs behov og utnytte OsloMets og HVs styrker og særpreg for å møte samfunnets utfordringer​
  • stimulere til økt samhandling på tvers av fakultetets enheter, OsloMets virksomhet og med våre samarbeidspartnere basert på strategiske mål
  • åpne for sambruk av arealer og effektiv utnyttelse av infrastruktur for forskning, undervisning og innovasjon. Dette kan være gjennom økt utnyttelse og sambruk av spesialrom på tvers av enheter på OsloMet i tett samarbeid med delprosjektet for spesialrom i campusprogrammet, og/eller sammen med eksterne aktører
  • etablere og videreutvikle partnerskap og øke samarbeid med arbeidslivet, praksisfeltet, og andre eksterne partnere som kan bidra til at vi når våre mål
  • etablere gode knutepunkt og sosiale soner som stimulerer til samhandling og idéutveksling mellom ansatte, studenter og samarbeidspartnere
  • bidra til å ivareta overgangen til den nye arbeidshverdagen med økt bruk av digitale verktøy og kombinasjon av tilstedeværelse på arbeidsplassen og hjemmekontor
 • Organisering

  Campusutvikling er en viktig satsning for OsloMet og HV, og krever at det settes av tid og ressurser til å behandle saken på en god og inkluderende måte. Ansatte og studenter skal informeres og involveres.

  Arbeidet ved fakultetet organiseres i en kjernegruppe  og tre arbeidsgrupper. Både studenter og ansatte vil delta i kjernegruppen og arbeidsgruppene, og involvering skjer også i samarbeidet mellom fakultetsledelse og Studentenes fakultetsråd.

 • Kjernegruppe - mandat og medlemmer

  Kjernegruppen ble etablert i juni 2022 og har som mandat å:

  • operasjonalisere fakultetets målbilde og hvordan campusprosessene kan bidra til å oppnå langsiktige mål for utdanning, forskning, innovasjon og formidling
  • legge til grunn en helhetlig tilnærming med sterk forankring i samfunnsoppdrag og strategiske mål
  • identifisere og tilrettelegge for gode diskusjoner av gjennomgående faglige problemstillinger og beskrive fakultetets behov 
  • bestille/gjennomføre kartlegginger og hente innspill fra hele bredden av fakultetet og foreslå løsningsforslag (for eksempel gjennom scenarier, SWOT-analyser, mulighetsstudier e.l.) 

  Kjernegruppen består av følgende medlemmer:

   Laster inn ...

   Ville Norheim er studentrepresentant.

   Marianne Engelstad er sekretariat.

   Linda Helgesen er koordinator.

  • Arbeidsgruppene - mandat og medlemmer

   Arbeidsgruppene skal jobbe effektivt og produktivt med avgrensede områder. De tre arbeidsgruppene er:

   • undervisningsrom, behandlingsarealer og gymsaler, samt simulerings- og ferdighetsfasiliteter
   • laboratorier og verksteder til forskning og undervisning
   • kontorarealer og tilhørende fasiliteter  

   Arbeidsgruppene er under etablering. Oversikten over medlemmer i de ulike gruppene kommer i løpet av høsten.

  Nyttige lenker

  Campusprogrammet ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)

  Fakultet for helsevitenskap

  Fakultetsstyret

  Informasjon, drøfting og forhandling (IDF) (opengov.360online.no)

  Kontakt

   Laster inn ...