English version
f0ec6bba93992cd394483ceb36ccdca6.jpg

Åremålsstilling som postdoktor - samvariasjon av smerter og psykiske plager hos unge voksne: en studie av hvordan disse påvirker langtids-utfall

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for fysioterapi og Senter for Muskelskjeletthelse (CIM) har en ledig åremålsstilling som postdoktor. Stillingen tilbys for tre år i en 100% stilling, og vil være tilgjengelig fra 15.September 2021.

Senter for Muskelskjeletthelse (CIM) ble nylig kåret som ett av fem eksellente akademiske forskningsmiljøer ved OsloMet. CIM representerer et økosystem av bruker-representanter, forskere og universitetslærere på tvers av disipliner med personer fra forskningsgruppen for Muskelskjeletthelse, Kunstig Intelligens Laboratoriumet ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design , samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  

Forskere som knyttes til CIM vil gjøre høykvalitets forskning på muskelskjeletthelse i et livsløp-perspektiv, der vi inkluderer barn, ungdom, unge voksne, voksne, og eldre personer. Ett hovedmål for CIM er å skape en felles arena for eksperter fra ulike vitenskapelige områder innen teknologi, helse og samfunnsvitenskap, der man vil anvende avanserte metoder, inkludert kunstig intelligens (KI) og Maskinlæringsmetoder. CIM-teamet vil utvikle, evaluere og implementere effektive, innovative og praktiske løsninger for å bedre muskelskjeletthelse hos individer og i samfunnet. Forskningsaktiviteten ved CIM er delt inn i tre søyler:

Det forventes at du vil delta aktivt i samarbeid med forskere ved CIM, så vel som med nasjonale og internasjonale forskningspartnere.

 

Forskningsområde 

Den verdensomspennende studien “The Global Burden of Disease Study” har i mange år vist at muskelskjelettsmerter og psykiske lidelser er blant topp 10 sykdommer med størst sykdomsbyrde. Tidlig debut av muskelskjelettsmerter og lettere psykiske lidelser hos ungdom kan utvikles til mer tilbakevendende og kroniske problemer, som individer kan slite med i et helt livsforløp. Overlappingen mellom kroniske smerter og psykiske plager er estimert til å forekomme mellom 6% og 28.6% for affektive lidelser og 35.1% for angstlidelser. Studier av ungdom i USA har vist at de med kroniske smerter og depresjonssymptomer har høyere risiko for å falle ut av skole/utdanning. Disse komorbide tilstandene har også store konsekvenser for helse, livskvalitet og sosiale aspekter av de unges liv.  Fokuset i dette åremålet som postdoktor vil være å undersøke hvordan smerte og psykiske plager hos ungdom samvarierer og påvirker fremtidige utfallsmål av relevans for deltakelse i arbeid, helseforløp og sosiale kostnader (sykmelding og andre kompensasjonsordninger, bruk av helsetjeneste, inklusive medikamenter).

Store populasjonsbaserte data og ulike nasjonale registere vil brukes som datamateriale. Norge har mange nasjonale helseregistere med muligheter for kobling mellom ulike datakilder, noe som muliggjør forskning med høy validitet og statistisk styrke.

Det forventes at postdoktorprosjektet vil omfatte vitenskapelige studier som kan publiseres i minst tre vitenskapelige artikler publisert i internasjonale referee-baserte tidsskrift der du er førsteforfatter. For flere detaljer rundt forskningsprosjektet, kontakt pro-dekan for utdanning og leder av søyle 1 i CIM, Kåre Rønn Richardsen.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en kandidat som har:  

Søkere som ikke har engelsk som morsmål må dokumentere språkferdigheter ved hjelp av en offisiell språktest (gjelder ikke søkere fra nordiske land). Følgende tester anses som gyldig dokumentasjon: TOEFL, IELTS (akademisk versjon), Cambrinde Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Du må ha testresultater som nevnt under eller bedre.
o TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (Internetbasert test)
o IELTS: 6.5, hvorav ingen av delene er scoret lavere enn 5.5
o CAE/CPE: Karakter B eller A
 

Generelle kriterier for ansettelse i åremålsstilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Vilkår

Ved søknad på stillingen må du legge ved en 5 siders prosjektbeskrivelse for kvalifiseringsarbeidet basert på den overordnede prosjektprotokollen for det opprinnelige prosjektet i pilar én av CIM . Prosjektbeskrivelsen må inneholde en fremdriftsplan som viser at det er mulig å gjennomføre prosjektet i løpet av ansattperioden på tre år.

Kontakt Kåre Rønn Richardsen eller Sofie Rabo Carlsen for å få tilsendt den overordnede prosjektprotokollen for det opprinnelige prosjektet.

 

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Ved vurdering av din søknad vil det bli lagt vekt på

 

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 20. juni 2021 
Ref: 21/04641

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).