Arbeids- og velferdsforskere til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra både samfunnsfag og humanistiske fag, som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi og filosofi. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i.

AFIs prosjekter finansieres av Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i arbeids- og velferdsfeltet og private bedrifter.

Arbeids- og velferdsforskere

AFI søker forskere til forskergruppen Velferdsstatens organisering, med interesse og erfaring fra prosjekter knyttet til arbeids- og velferdstjenester, og som vil bidra aktivt til å utvikle dette forskningsfeltet i samarbeid med forskere på og utenfor OsloMet. Gruppa jobber med forskning på innovasjon og utvikling i arbeids- og velferdstjenestene – blant annet hvordan nasjonale myndigheter og andre aktører kan legge til rette for kunnskapsbaserte tjenester som kan bidra til å sikre kvalitet og like muligheter for innbyggerne uavhengig av bakgrunn og bosted.

Sentrale forskningsområder i gruppen er å se på forholdet mellom stat og kommune, sentralt og lokalt nivå, profesjonens rolle samt betydningen av nettverk og partnerskap i tjenesteproduksjonen; digitaliseringens økende betydning for arbeidet og møtet med brukerne; og bruken av evidensbaserte tiltak i statlige og kommunale tjenester, og gode organisatoriske infrastrukturer rundt dette arbeidet. En viktig del av forskningen har karakter av evalueringer og studier av innovasjons- og utviklingsarbeid.

Vi ønsker forskere med kvalitativ erfaring, men som også har erfaring med eller interesse for å sette seg inn i evalueringer og analytiske tilnærminger som bruker eksperimentelt design, som for eksempel randomiserte kontrollerte forsøk. Det betyr at du må interessere deg for hvordan kvalitative analyser kan brukes i effektstudier.

Arbeidsoppgaver

Du må kunne gjennomføre oppgaver i allerede eksisterende prosjekter, men også raskt kunne ta ansvar i søknadsprosesser, ta prosjektlederansvar og bidra vitenskapelig inn i, og publisere fra, forskergruppens prosjekter. Du må også være interessert i å sette deg inn i nye områder med relevans for arbeids- og velferdsfeltet.

Kvalifikasjonskrav

Egenskaper som vektlegges

Vi ser etter kandidater som kan dokumentere god kvalitativ metodekunnskap, analytisk selvstendighet og kreativitet i sitt arbeid, og som har interesse for effektforskning.

Nyutdannede kandidater kan gjerne søke.

Vi kan tilby

Lønn

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ; forsker 2, stillingskode 1109: NOK 543 500 – 702 100, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for AFI og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Kontaktinfo

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Forskningsleder Knut Fossestøl, 47400139, e-post knfo@oslomet.no , eller Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør, mobil 90074612, e-post elisabeth.norgaard@oslomet.no. For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen eller opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, HR-rådgiver, epost christina.lindskog@oslomet.no .

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).