!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Doktorgradsstipendiat innenfor arbeidstid, helse og jobbutførelse i helse- og omsorgsyrker

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn som psykologi, sosiologi, statsvitenskap, og økonomi. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i https://www.oslomet.no/om/afi

Vi lyser nå ut en stilling som doktorgradsstipendiat med fokus på arbeidstid, helse og jobbutførelse innen helse- og omsorgsyrker.  

Stipendiaten vil være en del av forskergruppen som forsker på arbeid, helse og inkludering. Du kan lese mer om oss og noen av prosjektene våre i denne linken: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/arbeid-helse-inkludering 

COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg

Det har de siste 5 årene vært en drastisk økning i andelen ansatte i kommunal helse og omsorgssektor som jobber langvakter. Ansatte som jobber langvakter jobber ofte over 12 timer dagen, mot en økning i antall dager med fri.

Langvakter har blitt fremmet som et middel for å forbedre jobb-hjem balansen til de ansatte, forbedre kvaliteten på pleie og en god løsning på det høye antallet deltidskontrakter i denne sektoren. På den annen siden trekkes langvakter frem som mulig skadelig for både ansattes helse- og arbeidsutførelse. Forskingen per dags dato er blandet og preget av flere metodiske utfordringer. Det er en klar mangel på studier som undersøker etablerte antagelser om når og hvorfor slike arbeidstidsløsninger kan være skadelige eller helsefremmende. 

Målet med prosjektet COMPRESSED er å undersøke konsekvensene av langvakter i kommunal helse- og omsorgssektor for ansattes helse- og jobbutførelse. 

Gjennom prosjektet ønsker vi å øke vår forståelse for balansen mellom å prestere og restituere. Samtidig ønsker vi å gi praksisnære og relevante råd om organiseringen av turnusarbeid. Med et økende behov for arbeidskraft i helse- og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren. Du kan lese mer om prosjektet i denne linken https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/compressed

Som stipendiat blir du en del av forskningsprosjektet COMPRESSED. Du vil få tilgang til og samarbeide om et longitudinelt datasett om arbeidstid, arbeidsmiljø, helse, jobbutførelse og mer. Spørreskjema vil også kobles til registerdata fra ansatte og brukere. 

Vi søker etter en engasjert og dyktig kandidat som vil være med å utvikle dette prosjektet sammen med oss.  

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som:

Søkerne vil bli vurdert på basis av kvaliteten på opplastet notat, relevant erfaring og personlig egnethet for stillingen

Vi kan tilby

Opptak til doktorgradsprogram senest tre måneder etter tiltredelse til stillingen er et vilkår for ansettelse.

Lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. NOK 501 200 per år. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ansettelse forutsetter opptak ved et av OsloMets doktorgradsprogrammer, eventuelt andre programmer må godkjennes av veileder. 

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

I tillegg skal det vedlegges et notat (2-5 sider utenom referanser) om dine forskningsideer, og hvilken metodisk tilnærming du vil benytte til prosjektet. Notatet skal inkludere referanser og være skrevet på engelsk. 

Interesserte kan kontakte Vilde Bernstrøm for tilgang til prosjektskissen. 

Om nødvendig vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at vi også har lyst ut en stipendiatstilling inn arbeid-familie konflikt/balanse og helse, kandidater som søker på begge stipendiatstillingene trenger kun å laste opp et notat for en av stillingene. 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. 

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for AFI og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Kontaktinformajon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Forskningsleder Vilde Bernstrøm, e-post vilde@oslomet.no, eller Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør, mobil 90074612, e-post elisabeth. norgaard@oslomet.no. For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen eller opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, HR-rådgiver, epost christina.lindskog@oslomet.no .

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn