!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

HF_Ansattrekruttering_ferdig behandlet_BAW_10.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor - fagområdet sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte helseplager

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du være med å utdanne dyktige sykepleiere, utvikle god forskning og bli en del av Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø?

Vil du være med å utdanne dyktige sykepleiere, utvikle god forskning ogbli en del av Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø?

I forbindelse med at flere av våre dyktige ansatte går av med pensjon, kombinert med behovet for å styrke og bygge opp fagområdet sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser, lyser vi ut 3-4 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingene har sin hovedarbeidsplass i Pilestredet. Arbeid på tvers av OsloMet sine campuser må påregnes. Stillingene er primært heltidsstillinger, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis klinisk). Stillingene er ledige fra 5. august 2024. 

Vi søker spesielt deg som har kompetanse innenfor fagområdet sykepleie til mennesker med komplekse og sammensatte helseutfordringer med klar interesse for utdanning og et ønske om å utvikle dette fagfeltet. Som ansatt hos oss vil du få mulighet til å være med å bygge opp og forske på fagfeltet sammen med dyktige kollegaer. 

Instituttet har fokus på høy utdanningskvalitet og har et bredt forskningsmiljø. Les mer omvåre forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Andre oppgaver innenfor Instituttets utdanninger må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som førsteamanuensis kreves

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Til stilling som førstelektor kreves 

Øvrige krav 

Vi oppfordrer søkere som er i ferd med å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid eller som jobber mot å søke opprykk til førstelektor om å søke om de oppfyller resterende krav. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå kan det vurderes å ansette i fast stilling som universitetslektor. For stilling som universitetslektor kreves det mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende samt øvrige krav som listet ovenfor. I tillegg kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil vi legge vekt på 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner forbindelse med intervju.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

I denne stillingen er det krav til at du er selvstendig, samtidig som det er viktig at du er en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig at du har evne til å være fleksibel og løsningsorientert da feltet og utdanningen er i en stadig endring og utvikling. Vi ser etter deg som har engasjement for faget, er initiativrik og som ønsker å legge til rette for best mulig læring for studentene. Det vil tidvis være hektiske perioder og det er derfor nødvendig at du har god arbeidskapasitet og håndterer stress på en god måte.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 67-75, kroner 657 300 – 759 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem. Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

Søknadsfrist: 28. november 2023 Ref: 23/07551

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram