English version
7800a9c50ddc6318230d8be01ef77c5b.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleievitenskap/ grunnleggende sykepleie

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledige to 100% faste stillinger fra januar 2021 som førsteamanuensis/ førstelektor. Vi søker etter personer som har kunnskap i og engasjement for forskningsbasert undervisning, klinisk veiledning og fagutvikling innen sykepleiefaget, med spesiell vekt på grunnleggende sykepleie.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå, kan det ansettes i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 6-5.

Les mer om fakultetet og instituttet HER. Les mer om våre forskergrupper HER.


Arbeidsoppgaver og ansvar

Bachelorutdanningen skal utdanne og sosialisere studenter inn i en fagkultur og sikre kompetanse og holdninger som er grunnlag for å kunne yte omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie og bidra til likeverdige helsetjenester. Hovedfokus i bachelorutdanningen er å formidle teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i utøvelsen og utviklingen av god sykepleie. Derfor søker vi etter en person som er en inspirerende rollemodell for våre bachelorstudenter og en forsker og underviser som bidrar til at vår utdanning blir en av landets beste sykepleierutdanninger.

De som ansettes skal både undervise og veilede i grunnleggende sykepleie og ha en sentral rolle i instituttets forskning og fagutvikling innen sykepleiefaget, med spesiell vekt på grunnleggende sykepleie. Det er også ønskelig med dokumentert interesse for og kompetanse på utvikling av relevant universitetspedagogikk for sykepleieutdanningen. De som ansettes må bidra til forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater av klar relevans for utdanning og utvikling av sykepleiefaget. Det forventes også at de som ansettes bidrar til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt at man er en aktiv søker av ekstern prosjektfinansiering.

Kvalifikasjonskrav

For begge stillingene må søkeren vise at egen forskning og kliniske erfaring gir relevant kompetanse innenfor grunnleggende sykepleie, det vil si kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør basisen for sykepleieutøvelse.

De som ansettes må ha Norsk autorisasjon som sykepleier, nyere klinisk erfaring av relevans for utdanningen og erfaring med veiledning av studenter innen bachelorutdanningen i sykepleie. Søkerne bør også kunne dokumentere interesse for og erfaring med utdanning og veiledning og relevant kompetanse innenfor universitetspedagogikk. Det er ønskelig at minst en av stillingene fylles med en kandidat med relevant forskning eller fagutvikling innen universitetspedagogikk/fagdidaktikk for sykepleieutdanningen.

Det er en fordel at søkere kan dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Videre legges det vekt på at du har

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke- kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis, stillingskode 1011, el. som førstelektor, stillingskode 1198, fra kr. 532 300 – 691 400 per år (ltr.60-74), eller eventuelt i stilling som universitetslektor, stillingskode 1009, fra kr. 456 400 – 594 400 per år (ltr. 51-66) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ved problemer med å laste opp dokumenter kan Malin Larsen (seniorrådgiver HR) kontaktes. mail: Malin.Larsen@oslomet.no, + 47 67 23 82 79

 

Søknadsfrist:    01.11.20

Ref:                 20/09026

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.