English version
Fire kolleger i samtale rundt et bord i biblioteket

Førsteamanuensis/førstelektor innen radiografi

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Vil du være med å videreutvikle fagområdet radiografi ved OsloMet?

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig et 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen radiografi. Det er ønske om snarlig oppstart. Vi ser etter deg som er klinisk oppdatert, ambisiøs og motivert til å styrke vårt fagmiljø. 

Institutt for naturvitenskapelige helsefag har utstrakt forskningsaktivitet, og er en del av den institusjonelle satsningen på Intelligent helse. Vi ønsker nå å styrke vår kompetanse på forskning og utvikling innen radiografi, samt å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved instituttet. Vår nye medarbeider skal aktivt kunne bidra til denne satsningen. Medarbeideren vil videre være viktig for å styrke den faglige kompetansen både på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå, og dermed utviklingen av studieprogrammet i radiografi i sin helhet.

Radiografi er én av fire avdelinger på Institutt for naturvitenskapelige helsefag som er en del av Fakultet for Helsevitenskap, og er landets største radiografutdanning med ca. 20 ansatte og flere stipendiater. Fagmiljøet har ansvar for bachelor i radiografi og videreutdanning i stråleterapi, samt spesialiseringsretningen radiografi i masterprogrammet helse og teknologi. Dette masterprogrammet dekker ulike fagområder tilknyttet helsefeltet med teknologi som fellesnevner, og har som mål å bidra til kompetanse på tverrfaglig samarbeid og effektiv bruk av teknologi for å opprettholde et bærekraftig helsevesen. Innenfor spesialiseringen radiografi kan kandidatene velge mellom CT og konvensjonell radiografi. 

Fagområdet radiografi har CT som spesialiseringsfelt og dette er et av våre satsingsområder. I tillegg videreutvikles simulering som metode, der miljøet har utdannet flere fasilitatorer. Radiografmiljøet er nyskapende, både hva pedagogikk og radiografifaglig utvikling angår, og det er økt fokus på innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Vi arbeider med studentaktive læringsformer ved alle emnene og har utviklet flere digitale læreverk. Fagmiljøet har gode eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt innen klinikk, industri og ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Dette gir mulighet for mange spennende forskningsprosjekter samt bachelor-, master- og ph.d.-prosjekter. Doktorgradsstipendiatene kan følge Fakultet for helsevitenskap sitt eget ph.d.-program. Videre har avdelingen tre øvingslaboratorier – konvensjonell røntgen, mobil røntgen og en Cone Beam CT (ekstremitets-CT). Øvingsavdelingen er godt egnet til realistiske simuleringer. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves det i tillegg 

For stilling som førstelektor kreves det i tillegg

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.    

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan søkere med kompetanse som universitetslektor og med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert. Det er da aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering til førstenivå for fast ansettelse innen tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1). Det må legges en tydelig plan for hvordan man kan nå førstekompetanse ila. tre år. Stipendiater som er i sluttfasen av ph.d.-studiet, oppfordres til å søke.  

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi søker deg som 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju, Vi vil også gjennomføre en kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.   

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 615 700-745 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger  

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 13. juni 2023

Ref.nr: 23/03192

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn