Professor i undervisning foran studenter

Førsteamanuensis i galenisk farmasi

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Ved Institutt for naturvitenskaplige helsefag er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis innen galenisk farmasi.

OsloMet søker deg som ønsker å være med i utviklingen av det farmasifaglige miljøet på OsloMet, både innen undervisning og forskning. Farmasi etablerte et nytt masterprogram i 2022, og er derfor inne i en spennende utvikling for både ansatte og studenter. Med både bachelor- og masterstudenter, samt flere ph.d.-kandidater, søker vi deg som kan lede og initiere forskningsbasert undervisning og veiledning innen farmasi.

OsloMet har en strategisk satsning på helse og teknologi. Denne satsningen, Intelligent Helse, skal bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom ved hjelp av teknologi. Intelligent Helse er en mulig arena for å samarbeide på tvers av fagdisipliner, og med privat og offentlig sektor for å sikre at forskning og innovasjon innen helse og teknologi er bruker- og problemorientert. Vi søker deg som kan bidra til å styrke vår forskning innen farmasi og det er fordelaktig om du kan vise til mulig tilknytning til eksisterende forskningsprosjekter. Den overordnete tittelen på forskningsområdet vårt innen galenisk farmasi er «nanomedisin». To pågående prosjekter omhandler utvikling av nanopartikulære formuleringer mot henholdsvis tørre øyne og biofilm-resistente infeksjoner.

Les mer om forskningsgruppene Sykdom og miljøpåvirkning og Legemidler og pasientsikkerhet.

Les mer om Farmasi BachelorprogramLes mer om Farmasi Masterprogram

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil i hovedsak være å

Kvalifikasjonskrav

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, i lønnstrinn 63 – 74, tilsvarende kroner 615 700- 745 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 15.6.2023                                        Ref: 23/03172

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn