Forskarar innan klede og berekraft (forskar III), Forbruksforskingsinstituttet SIFO, OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskarar innan Klede og Berekraft (forskar III, 1108)

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA), Forbruksforskingsinstituttet SIFO

OsloMet – storbyuniversitetet er Noregs tredje største universitet, med eit stort mangfald blant sine nær 22 000 studentar og 2200 tilsette.

Universitetet har studiestader i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forsking innanfor ein stor bredde av fagfelt som bidrar til å løyse samfunnets utfordringar.

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskingsinstituttet (AFI), Velferdsforskingsinstituttet NOVA, By- og regionforskingsinstituttet NIBR og Forbruksforskingsinstituttet SIFO.

Om stillinga

Forbruksforskingsinstituttet SIFO er landets leiande fagmiljø på forsking og utredning på forbrukaranes stilling og forbrukets og rolle i samfunnet. Vi har nå ledig to ledige stillingar som forskar III, forskar 1108.

Dei to stillingane er identiske.

Vi arbeidar med kunnskap om forbruk av klede og andre tekstilar. Vi er oppteke av produksjon, forbruk og avhending av klede og andre tekstilar. Stillingane vil handle om alle desse delane av verdikjeda. Spesielt er vi opptekne av korleis verdikjeda kan bli meir berekraftig.

Arbeidsoppgåver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Ønska eigenskapar

Vi søkar personar som kan båe jobbe sjølvstendig og som fungerer godt i samarbeid med andre. Rette kandidatar er fleksible, tilpassingsdyktige, men har òg evne og vilje til å forme eigen arbeidssituasjon. I tillegg ønskjer vi personar som er løysingsorienterte, har ein stå på vilje og har en god gjennomføringsevne. Personleg eigenheit vil bli vektlagt.

Vilkår

Kva vi tilbyr

Stillinga lønnes i henhold til Hovedtariffavtalane i staten og OsloMet sin lønnspolitikk i stillingskode 1108 Forsker III, i lønnstrinn 51 – 66, (Kr. 509300 – 646 000).

Frå lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse (SPK).

For spesielt kvalifiserte søkarar kan høgare lønn vurderast. 

Om prosess og innsending av søknad

Vi nyttar eit elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingane, registrer din søknad og CV ved å nytta knappen «logg inn og søk på stillingane». Saman med søknaden må du legge ved følgande dokument:

Tiltreding den 9. august 2023.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn