Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Forsker II innen velferdsforskning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Om stillingen 

Ved Seksjon for helse- og velferdsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, har vi ledig fast stilling som Forsker II. I seksjonen arbeider vi med tverrfaglig og komparativ forskning gjennom hele livsløpet, og migrasjon og funksjonshemming er sentrale temaer. Vi leder og er involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, finansiert av blant annet EU, EØS, Norges forskningsråd, departementer, direktorater og sivilsamfunnsorganisasjoner. 

Nå søker vi en medarbeider som har både kvalitativ og kvantitativ metodekompetanse og som kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle et av våre kjerneområder som er helhetlige velferdstjenester. Seksjonens forskning på helhetlige velferdstjenester omfatter forskning på tjenester til barn og unge, personer og familier med nedsatt funksjonsevne, og tjenester til eldre.

Les mer om NOVA på https://www.oslomet.no/om/novaLes mer om seksjon for helse- og velferdsforskning på https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/helse-velferdsforskning

Arbeidsoppgaver og ansvar

Du forventes å bidra til seksjonens ordinære aktiviteter som omfatter: 

Kvalifikasjonskrav

Det vil bli lagt vekt på

Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Denne bygger på en skjønnsmessig vurdering basert på intervju og referanser. I egnethet ligger evne til å 

Det er viktig for NOVA og OsloMet å gjenspeile befolkningen vår og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109 Forsker II, i lønnstrinn 60 – 74 tilsvarende kroner 584 500 – 745 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Din søknad vil kunne bli oversendt for vurdering av en sakkyndig komité. Før eventuell oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram