00c8d6fcf80cd25d1a135139a66d8565.jpg

Forskerstilling innen sosialfaglig utdanningsforskning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en toårig forskerstilling ved Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til instituttets strategiske satsing på kvalitet og relevans i den sosialfaglige utdanningen, med særlig fokus på at utdanningen skal gi et best mulig utgangspunkt for profesjonsutøvelse og utviklingsarbeid i levekårsutsatte bydeler. 

Den som ansettes vil i samarbeid med en prosjektgruppe ved instituttet  få ansvar for å utforme og gjennomføre en survey til ansatte i relevante tjenester i Oslos bydeler, og delta i analysen av dataene. Prosjektet skal bidra med data om hvordan sosialfaglige utdanninger treffer behovene i ulike typer bydeler, også hvordan lokale forhold knyttet til opplæring, veiledning, saksmengde og vilkår for tverretatlig samarbeid spiller inn. Forskningen skal omfatte komparative analyser av kommuner og bydeler. 

Den som ansettes vil også få et ansvar for å koordinere instituttets forskningsaktiviteter i bydel Søndre Nordstrand.

Kvalifikasjoner og vilkår 

Du må ha:

Det er en fordel om du har:

Vi tilbyr deg

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1109 forsker, årslønn 543 500-702 100. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned. 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig komité vurderer søkerne.

For nærmere opplysninger om hovedprosjektet: kontakt  Tore Vogt på e-post torevo@oslomet.no

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn